Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do badania bezpieczeństwa obiegu informacji oraz wypracowania zasad ich ochrony

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do badania bezpieczeństwa obiegu informacji oraz wypracowania zasad ich ochrony, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  Do zadań Zespołu należy zbadanie bezpieczeństwa obiegu informacji przetwarzanych w Departamencie Prawa Administracyjnego, zwanego dalej "Departamentem", a także wypracowanie zasad ochrony tych informacji.
§  3.  1  W skład Zespołu wchodzą:
1) Tomasz Karczewski, Dyrektor Biura Ochrony - Przewodniczący Zespołu;
2) Marcin Nędzi, Zastępca Dyrektora Departamentu - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Paulina Bijata, Dyrektor Biura Administracyjnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
4) Karolina Czernek, Specjalista - Koordynator Zespołu Obsługi Kancelaryjnej w Departamencie - Sekretarz Zespołu;
5) Pozostali członkowie:
a) Marcin Maszczyński, Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym w Departamencie - Członek Zespołu,
b) Ewelina Obrępalska - Główny Specjalista w Wydziale - Archiwum Zakładowe Biura Dyrektora Generalnego - Członek Zespołu,
c) Wioletta Zakrzewska - Podreferendarz w Wydziale - Kancelaria Główna Biura Dyrektora Generalnego - Członek Zespołu,
d) Adam Kosieradzki, Naczelnik Wydziału Ochrony w Biurze Ochrony - Członek Zespołu,
e) Wojciech Konopka, Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Ochrony, Zastępca Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - Członek Zespołu,
f) Irmina Urtate, Kierownik Kancelarii Tajnej w Biurze Ochrony - Członek Zespołu,
g) Jarosław Sito, Administrator w Biurze Cyberbezpieczeństwa - Członek Zespołu,
h) Daniel Włoch, Administrator w Biurze Cyberbezpieczeństwa - Członek Zespołu,
i) Agnieszka Mańkowska, Naczelnik Wydziału Logistyki w Biurze Administracyjnym - Członek Zespołu.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, do którego zadań należy m.in.:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;
3) ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez Członków Zespołu;
4) podejmowanie wszystkich niezbędnych czynności niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 2.
2.  W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu pracami zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  5. 
1.  Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zespołu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Zespołu:
1) tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze;
2) zlecać ekspertyzy i opinie;
3) zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące Członkami Zespołu.
2.  Za sporządzone ekspertyzy i opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz udział w pracach Zespołu osób niebędących Członkami Zespołu, może przysługiwać wynagrodzenie.
3.  Decyzja co do przyznania wynagrodzenia oraz jego wysokości należy do Przewodniczącego Zespołu.
§  6. 
1.  Na pierwszym posiedzeniu Zespołu ustala się harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.
2.  W przypadku zaistnienia zagrożenia realizacji zadań, o których mowa w § 2, Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zespołu, poddać pod głosowanie wniosek o zmianę harmonogramu realizacji zadań, o którym mowa w ust. 1.
§  7. 
1.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.
2.  Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zespołu.
3.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
4.  Uzgodnione projekty uchwał mogą być poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
§  8.  Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
§  9.  Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament.
§  10.  Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  11.  Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wynikających z udziału w pracach Zespołu.
§  12. 
1.  Przewodniczący Zespołu przedstawia Przewodniczącemu Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od zakończenia pracy Zespołu.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu), okres objęty sprawozdaniem;
2) określenie stopnia zrealizowania przez Zespół zadań, ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 6;
3) wnioski końcowe płynące z prac Zespołu;
4) określenie liczby i dat posiedzeń Zespołu w okresie sprawozdawczym;
5) informacje dotyczące ewentualnej celowości dalszego istnienia Zespołu;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
3.  Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów wytworzonych w ramach prac Zespołu.
§  13. 
1.  Zespół powołuje się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
2.  Minister Sprawiedliwości może skrócić okres, o którym mowa w ust. 1, w każdym czasie, jeżeli uzna, że zadania Zespołu zostały zrealizowane.
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.284) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 2018 r.