Powołanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.7.47

Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2010 r.

DECYZJA Nr 6
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 124 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Panią Anetę Rogowską na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.