Powołanie wspólnej Komisji Dyscyplinarnej oraz wyznaczenie Rzecznika Dyscyplinarnego dla nadzorowanych medycznych jednostek... - OpenLEX

Powołanie wspólnej Komisji Dyscyplinarnej oraz wyznaczenie Rzecznika Dyscyplinarnego dla nadzorowanych medycznych jednostek badawczo-rozwojowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.13.135

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania wspólnej Komisji Dyscyplinarnej oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla nadzorowanych medycznych jednostek badawczo-rozwojowych

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) oraz w związku z § 6 ust. 1 i 2, § 7 i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1264) zarządza się, co następuje:

§  1.
1.
Powołuje się wspólną Komisję Dyscyplinarną, zwaną dalej "Komisją", dla:
1)
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, zwanego dalej "WIM";
2)
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, zwanego dalej "WIML";
3)
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie, zwanego dalej "WIHE".
2.
Komisja działa w składzie:
1)
Przewodniczący - doc. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk z WIM;
2)
Zastępca Przewodniczącego - doc. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk z WIHE;
3)
Członkowie:
a)
prof. dr hab. n. med. Anna Jung z WIM,
b)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański z WIM,
c)
prof. dr hab. n. med. Marek Prost z WIML,
d)
doc. dr hab. n. med. Piotr Hendzel z WIM,
e)
ppłk doc. dr hab. n. med. Ireneusz Kantor z WIM.
§  2.
Na Rzecznika Dyscyplinarnego do udziału w postępowaniach przed Komisją wyznacza się doc. dr. hab. n. med. Henryka Zielińskiego z WIM.
§  3.
Obsługę prac Komisji zapewnia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.