Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.61

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 czerwca 2015 r.

DECYZJA Nr 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) w związku z § 1 pkt 8 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. 1 Powołuje się:
1) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 1 przy Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, ul. Nowowiejska 26, 00-911 Warszawa, w składzie:
a) przewodniczący - ppłk Dariusz MACIĄG - Biuro WIGE Warszawa,
b) zastępca przewodniczącego - pan Krzysztof KORPALSKI

- Biuro WIGE Warszawa,

c) sekretarz - pan Władysław MICHALSKI - Biuro WIGE Warszawa,
d) członkowie:
ppłk Roman GROMOWSKI - DWIGE Wrocław,
ppłk Robert KOPACZ - DWIGE Bydgoszcz,
pan Ryszard BERNARD - DWIGE Kraków,
pan Kazimierz BOGUSZ - DWIGE Kraków,
pan Henryk BUKOWSKI - DWIGE Bydgoszcz,
pan Sławomir BURDKA - DWIGE Wrocław,
pan Mirosław GRUSZKOWSKI - DWIGE Bydgoszcz,
pan Sylwester JAMKA - DWIGE Wrocław,
pan Andrzej KORNAFEL - Biuro WIGE Warszawa,
pan Karol KOSIERKIEWICZ - DWIGE Wrocław,
pan Leszek KRYSPIN - DWIGE Bydgoszcz,
pan Tomasz LEWANDOWSKI - DWIGE Bydgoszcz,
pan Jacek MĘTRAK - Biuro WIGE Warszawa,
pan Andrzej PNIEWSKI - Biuro WIGE Warszawa,
pan Krzysztof STOCKI - Biuro WIGE Warszawa,
pan Bartłomiej SUSKI - DWIGE Kraków,
pan Jerzy TETERYCZ - DWIGE Wrocław;
2) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 2 przy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, ul. Jana Sobieskiego 36, 87-100 Toruń w składzie:
a) przewodniczący - mjr Andrzej MICHALSKI - CSAiU Toruń,
b) zastępca przewodniczącego - mjr Jacek MICHALAK

- CSAiU Toruń,

c) sekretarz - kpt. Waldemar NOWAK - CSAiU Toruń,
d) członkowie:
mjr Jędrzej DZIDA - CSWLąd Poznań,
mjr Janusz KILANOWSKI - CSLog Grudziądz,
kpt. Marcin GRABOWSKI - CSLog Grudziądz,
kpt. Jan JACHYM - CSWLąd Poznań,
kpt. Rafał ŻURAWIK - CSWIiCh Wrocław;
3) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 3 przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, w składzie:
a) przewodniczący - mjr Paweł NOWOTNIK - CSŁil Zegrze,
b) zastępca przewodniczącego - mjr Andrzej STEFAŃSKI

- CSŁil Zegrze,

c) sekretarz - pan Daniel CZEKALSKI - JW 4809 Zegrze,
d) członkowie:
kpt. Rafał MARKIEWICZ - CSŁiI Zegrze,
kpt. Piotr OSIŃSKI - CSŁiI Zegrze,
pan Mirosław CZAŁCZYŃSKI - DGW Warszawa;
4) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 4 przy Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, ul. Dywizjonu 303, 08-521 Dęblin, w składzie:
a) przewodniczący - mjr Rafał RODZIK - JW 4461 Dęblin,
b) zastępca przewodniczącego - mjr Sebastian OTTENBURGER

- JW 3293 Powidz,

c) sekretarz - chor. Radosław SYKUT - JW 4929 Dęblin,
d) członkowie:
mjr Roman PRZYŁUCKI - JW 2644 Wrocław,
kpt. Tomasz ANDRZEJEWSKI - JW 4724 Kraków,
st. sierż. Grzegorz SUWAŁA - CSIL Dęblin;
5) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 5 przy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin, w składzie:
a) przewodniczący - pan Zbigniew LISS - CS SP Koszalin,
b) zastępca przewodniczącego - płk Mariusz LIPIŃSKI

- JW 3294 Świdwin,

c) sekretarz - mjr Marek BORUC - CS SP Koszalin,
d) członkowie:
mjr Marek JURDA - CS SP Koszalin,
chor. Paweł CYGOWSKI - NCSA SQN

Bydgoszcz,

mł. chor. szt. Andrzej WOROBIEJ - JW 3775 Chojnice,
pan Andrzej PRZYBYCIEL - JW 3936 Gdynia,
pan Janusz SADURSKI - JW 4220 Ustka;
6) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 6 przy Dowództwie 3. Flotylli Okrętów, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą, 81-103 Gdynia 3, w składzie:
a) przewodniczący - kmdr ppor. Leszek MAJEK - 3. FO Gdynia,
b) zastępca przewodniczącego - kmdr por. Marek JABŁONOWSKI - JW 4653 Siemirowice,
c) sekretarz - kpt. mar. Mariusz KWIATKOWSKI - 3. FO Gdynia,
d) członkowie:
kmdr por. Krzysztof BAUTEMBACH - 3. FO Gdynia,
kmdr por. Grzegorz GRZECZKA - AMW Gdynia,
kmdr por. Janusz SZELIGA - 3. FO Gdynia,
kmdr ppor. Wojciech ROSŁAN - 8. FOW Świnoujście,
kmdr ppor. Paweł WIRKOWSKI - AMW Gdynia,
kmdr ppor. Jacek ZAJĄC - 3. FO Gdynia,
kmdr ppor. Ireneusz ZYGMUNT - 8. FOW Świnoujście,
kpt. mar. Ireneusz BĄK - 3. FO Gdynia,
por. mar. Agnieszka BOCHENEK - 8. FOW Świnoujście.
2. Zakresy uprawnień Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych, zwanych dalej "komisjami", określa załącznik Nr 1 do decyzji.
3. Komisje posługują się pieczęciami, których wzór określa załącznik Nr 2 do decyzji.
4. Zasady postępowania z pieczęciami używanymi przez komisję określają odrębne przepisy.
5. 2 Do posługiwania się pieczęciami, o których mowa w pkt 3, upoważniony jest przewodniczący komisji lub pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego komisji.
6. Zasady funkcjonowania komisji, uwzględniające konieczność zachowania obiektywizmu w postępowaniu kwalifikacyjnym, określa regulamin działalności komisji, opracowany przez przewodniczącego komisji w uzgodnieniu z Szefem Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, zwanym dalej "Szefem WIGE", i zatwierdzony przez kierownika (szefa, dowódcę, komendanta) jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, przy której została powołana komisja.
7. Zasady wynagradzania członków komisji kwalifikacyjnej za przeprowadzone egzaminy określają odrębne przepisy.
8. Komisje przeprowadzają egzamin potwierdzający posiadanie kwalifikacji na podstawie wniosku o ich sprawdzenie, sporządzonego przez jednostkę organizacyjną (pracodawcę) lub osobę zainteresowaną, na formularzu o symbolu:
1) MON-EKSPL-wige/2, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 1, którego wzór określa załącznik Nr 3 do decyzji;
2) MON-EKSPL-wige/2a, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 2, którego wzór określa załącznik Nr 4 do decyzji;
3) MON-EKSPL-wige/2b, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 3, którego wzór określa załącznik Nr 5 do decyzji;
4) MON-EKSPL-wige/2c, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 1 pkt 11, którego wzór określa załącznik Nr 6 do decyzji;
5) MON-EKSPL-wige/2d, dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie grupy 2 pkt 11, którego wzór określa załącznik Nr 7 do decyzji.
9. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół egzaminacyjny na formularzu o symbolu:
1) MON-EKSPL-wige/3, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 1, którego wzór określa załącznik Nr 8 do decyzji;
2) MON-EKSPL-wige/3a, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 2, którego wzór określa załącznik Nr 9 do decyzji;
3) MON-EKSPL-wige/3b, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 3, którego wzór określa załącznik Nr 10 do decyzji;
4) MON-EKSPL-wige/3c, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 1 pkt 11, którego wzór określa załącznik Nr 11 do decyzji;
5) MON-EKSPL-wige/3d, dla osób egzaminowanych w zakresie grupy 2 pkt 11, którego wzór określa załącznik Nr 12 do decyzji;
6) MON-EKSPL-wige/4, zestawienie zbiorcze osób egzaminowanych, którego wzór określa załącznik Nr 13 do decyzji.
10. Komisja wydaje świadectwo kwalifikacyjne na odpowiednim formularzu o symbolu:
1) MON-EKSPL-wige/1, w zakresie eksploatacji, którego wzór określa załącznik Nr 14 do decyzji;
2) MON-EKSPL-wige/1a, w zakresie dozoru, którego wzór określa załącznik Nr 15 do decyzji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci, dla osób na stanowiskach pracy eksploatacji lub dozoru.
11. Za dystrybucję formularzy, o których mowa w pkt 10, dla komisji odpowiada Szef WIGE.
12. Szef WIGE przeprowadza raz w roku szkolenie przewodniczących i sekretarzy komisji w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów w gospodarce energetycznej oraz zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją energetycznych urządzeń i sprzętu wojskowego.
13. Kierownicy (szefowie, dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, przy których zostały powołane komisje oraz w których pełnią służbę lub są zatrudnieni członkowie komisji, na wniosek Szefa WIGE, współuczestniczą w organizacji szkolenia, o którym mowa w pkt 12, w zakresie logistycznym.
14. Kierownicy (szefowie, dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 13, uwzględniają w planowaniu budżetowym wydatki na realizację zadań związanych z działalnością komisji i jej członów oraz zapewniają:
1) udział członków komisji w sesjach egzaminacyjnych na wniosek przewodniczącego komisji;
2) udział przewodniczących i sekretarzy komisji w szkoleniu, o którym mowa w pkt 12;
3) udział członków komisji w szkoleniu, o którym mowa w pkt 15 ppkt 1;
4) pokrycie wydatków budżetowych związanych z działalnością komisji, w tym podróży służbowych jej członków.
15. Przewodniczący komisji:
1) przeprowadzają szkolenie członków komisji, według potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w roku;
2) składają Szefowi WIGE dwa razy w roku (czerwiec, grudzień) sprawozdanie z działalności komisji, zawierające zbiorcze wyniki przeprowadzonych egzaminów (miejsce egzaminu, rodzaj wydanych świadectw, ilość osób egzaminowanych, w tym z wynikiem pozytywnym) oraz wnioski i ewentualne propozycje do dalszej działalności;
3) informują Szefa WIGE na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu o miejscu egzaminu oraz zgłoszonej liczbie osób;
4) przesyłają do Szefa WIGE zapotrzebowania na formularze, o których mowa w pkt 10, w terminie do 31 grudnia danego roku.
16. Przewodniczący, sekretarze i członkowie komisji uczestniczą w przedsięwzięciach, o których mowa w pkt 14 ppkt 1-3, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (uposażenia).
17. Traci moc decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 11, z 2010 r. Nr 12, poz. 142 oraz z 2011 r. Nr 10, poz. 137).
18. Decyzja wchodzi w życie z dniem 5 marca 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 ZAKRESY UPRAWNIEŃ WOJSKOWYCH ENERGETYCZNYCH KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH

Zakres uprawnień Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych, zwanych dalej "komisjami", został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem" oraz zarządzeniem Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.), zwanym dalej "zarządzeniem".

1. Komisja Nr 1:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji "E" i dozoru "D" w zakresie:

- obsługi,

- konserwacji,

- remontu,

- montażu,

- kontrolno-pomiarowym,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz z załączniku nr 4 do zarządzenia:

- Grupa 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3, 4, 5,

- Grupa 2 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ppkt 1, 2a, 2b, 3, 4,

- Grupa 3 pkt 4, 6, 10.

2. Komisja Nr 2:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji "E" i dozoru "D" w zakresie:

- obsługi,

- konserwacji,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

- Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3,

- Grupa 2 pkt 11 ppkt 2a, 2b, 3, 4.

3. Komisja Nr 3:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji "E" i dozoru "D" w zakresie:

- obsługi,

- konserwacji,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

- Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3,

- Grupa 2 pkt 11 ppkt 3, 4.

4. Komisja Nr 4:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji "E" i dozoru "D" w zakresie:

- obsługi,

- konserwacji,

- kontrolno-pomiarowym,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

- Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3,

- Grupa 2 pkt 11 ppkt 2a, 2b, 3, 4.

5. Komisja Nr 5:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji "E" i dozoru "D" w zakresie:

- obsługi,

- konserwacji,

- remontu,

- montażu,

- kontrolno-pomiarowym,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

- Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3,

- Grupa 2 pkt 11 ppkt 3.

6. Komisja Nr 6:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji "E" i dozoru "D" w zakresie:

- obsługi,

- konserwacji,

- remontu,

- montażu,

- kontrolno-pomiarowym,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

- Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3, 4, 5,

- Grupa 2 pkt 11 ppkt 1, 2a, 2b, 3, 4.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 WZORY PIECZĘCI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WNIOSEK NR ……*)

O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

na stanowisku: DOZORU / EKSPLOATACJI**)

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;**)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WNIOSEK NR ……..*)

O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPLNYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

na stanowisku: DOZORU / EKSPLOATACJI**)

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;**)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WNIOSEK NR ……. *)

O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

na stanowisku: DOZORU / EKSPLOATACJI**)

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;**)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WNIOSEK NR ……….. *)

O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

na stanowisku: DOZORU / EKSPLOATACJI**)

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;**)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WNIOSEK NR ……… *)

O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPLNYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

na stanowisku: DOZORU / EKSPLOATACJI**)

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;**)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ……..*)

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ………….*)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ……….*)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR …………..*)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY NR ………..*)

ZAŁĄCZNIK Nr  13

ZESTAWIENIE ZBIORCZE Nr ………

osób egzaminowanych przez Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr ….

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Nr..............

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku:

EKSPLOATACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  15

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Nr ..............

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku: DOZORU

1 Pkt 1 zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 171/MON z dnia 18 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.149) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 czerwca 2015 r.
2 Pkt 5 zmieniony przez pkt 2 decyzji nr 171/MON z dnia 18 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.149) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 czerwca 2015 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez pkt 3 decyzji nr 171/MON z dnia 18 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.149) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 czerwca 2015 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez pkt 3 decyzji nr 171/MON z dnia 18 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.149) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 czerwca 2015 r.