Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2012.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie powołania w Państwowej Agencji Atomistyki zespołu do spraw koordynacji przygotowania i obsługi przebiegu misji IRRS, określenia jego zadań oraz trybu podejmowania ustaleń przez ten zespół

Na podstawie art. 113a ust. 2 oraz art. 110 pkt 10 w zw. z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się w Państwowej Agencji Atomistyki, zwanej dalej "Agencją", zespół do spraw koordynacji przygotowania i obsługi przebiegu misji "Integrated Regulatory Review Service" przeprowadzanej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, zwanej dalej "misją IRRS".
2. W skład zespołu do spraw koordynacji przygotowania i obsługi przebiegu misji IRRS, zwanego dalej "Zespołem", wchodzą:
1) Michał Koc - przewodniczący Zespołu;
2) Stanisław Janikowski - zastępca przewodniczącego Zespołu;
3) Andrzej Furtek - członek Zespołu do spraw administracyjnych;
4) Jacek Łatka - członek Zespołu do spraw koordynacji prac merytorycznych;
5) Paweł Domitr - członek Zespołu do spraw informatycznych.
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opracowanie i przedstawienie Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki, zwanemu dalej "Prezesem Agencji", do zatwierdzenia, projektu harmonogramu działań Agencji w zakresie przeprowadzenia samooceny na potrzeby misji IRRS, zwanego dalej "Harmonogramem działań", obejmującego w szczególności:
a) określenie działań koniecznych do wykonania w ramach samooceny na potrzeby misji IRRS,
b) określenie zespołów składających się z pracowników Agencji, w tym członków kierownictwa Agencji, do realizacji działań, o których mowa w lit. a,
c) wskazanie działań, o których mowa w lit. a, do realizacji przez zespoły, o których mowa w lit. b, oraz członków tych zespołów,
d) określenie metod i sposobów realizacji działań, o których mowa w lit. a, oraz metod i kryteriów weryfikacji realizacji tych działań,
e) określenie terminów realizacji poszczególnych działań;
2) koordynacja realizacji Harmonogramu działań, w tym:
a) bieżąca kontrola terminowości i prawidłowości realizacji Harmonogramu działań,
b) identyfikacja zagrożeń nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji Harmonogramu działań i podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych;
3) regularne, co najmniej raz w tygodniu, raportowanie przebiegu realizacji Harmonogramu działań Prezesowi Agencji;
4) opracowanie i przedstawienie Prezesowi Agencji do zatwierdzenia projektu listy działań Agencji w zakresie zapewnienia obsługi administracyjnej misji IRRS, zwanej dalej "Listą działań administracyjnych", obejmującej między innymi:
a) określenie działań w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej samooceny,
b) określenie działań w zakresie zapewnienia komunikacji z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w okresie przygotowań do spotkania przeglądowego misji IRRS,
c) określenie działań w zakresie zapewnienia obsługi logistycznej spotkania przeglądowego misji IRRS, wskazanie pracowników Agencji do realizacji tych działań;
5) kontrola wykonywania przez pracowników Agencji Listy działań administracyjnych;
6) podanie Harmonogramu działań oraz Listy działań administracyjnych po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Agencji, do wiadomości pracownikom Agencji zaangażowanym w ich realizację;
7) jeżeli zajdzie taka potrzeba proponowanie Prezesowi Agencji zmian w Harmonogramie działań i Liście działań administracyjnych;
8) realizacja obsługi administracyjnej misji IRRS, w tym wskazanie pracownikom Agencji zadań do realizacji w tym zakresie oraz kontrola wykonywania przez nich tych zadań;
9) koordynowanie przebiegu spotkania przeglądowego misji IRRS w Agencji;
10) opracowanie i przedstawienie Prezesowi Agencji:
a) raportu z przebiegu przygotowań do misji IRRS, w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem spotkania przeglądowego misji IRRS w Agencji,
b) raportu z przebiegu misji IRRS w Agencji, w terminie 14 dni od przekazania przez Międzynarodową Agencją Energii Atomowej raportu końcowego misji IRRS.
2. Zespół podejmuje swoje ustalenia w drodze konsensusu. W przypadku niemożności osiągnięcia konsensusu decyduje zdanie przewodniczącego Zespołu.
§  3.
1. Przewodniczący Zespołu:
1) kieruje jego pracami, w tym w szczególności:
a) programuje pracę Zespołu;
b) rozdziela zadania pomiędzy członków Zespołu i monitoruje ich pracę;
c) przedstawia Zespołowi wstępną propozycję Harmonogramu działań;
2) w zakresie realizacji Harmonogramu działań wskazuje pracownikom Agencji, uczestniczącym w zespołach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, szczegółowe zadania wraz z terminami realizacji, oraz kontroluje ich realizację;
3) włącza, w uzgodnieniu z Prezesem Agencji, do prac zespołów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, dodatkowych pracowników Agencji;
4) niezwłocznie informuje Prezesa Agencji o nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji przydzielonych zadań przez pracowników Agencji zaangażowanych w działania związane z przygotowaniem lub obsługą misji IRRS;
5) podejmuje w uzgodnieniu z Prezesem Agencji działania służące zapewnieniu terminowej i prawidłowej realizacji Harmonogramu działań oraz obsługi administracyjnej misji IRRS;
6) uczestniczy podczas spotkania przeglądowego misji IRRS w spotkaniach zespołu ekspertów międzynarodowych w charakterze łącznika.
2. Zastępca przewodniczącego Zespołu wykonuje zadania przewodniczącego Zespołu w czasie jego nieobecności, a także realizuje przydzielone przez przewodniczącego Zespołu zadania z całego zakresu działalności Zespołu.
3. Członek Zespołu do spraw administracyjnych wykonuje działania przydzielone przez przewodniczącego Zespołu w zakresie zapewnienia obsługi administracyjnej misji IRRS.
4. Członek Zespołu do spraw koordynacji prac merytorycznych wykonuje zadania przydzielone przez przewodniczącego Zespołu w zakresie koordynacji przebiegu samooceny.
5. Członek Zespołu do spraw informatycznych wykonuje zadania przydzielone przez przewodniczącego Zespołu w zakresie obsługi informatycznej samooceny.
§  4. Zespół kończy działalność po zatwierdzeniu przez Prezesa Agencji raportu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. b.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.