Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2017.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe powołuje się w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", który w zakresie wykonywanych zadań podlega bezpośrednio Ministrowi Rozwoju i Finansów, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. Do zadań Pełnomocnika należy:
1) wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "jednostkami resortu finansów", w obszarze optymalizacji realizowanych procesów biznesowych przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych w celu skuteczniejszego osiągania wyznaczonych celów;
2) dostarczanie Ministrowi oraz Kierownictwu Ministerstwa Finansów wiedzy eksperckiej i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie informatyzacji;
3) współpraca i wsparcie jednostek resortu finansów przy opracowywaniu strategicznych dokumentów i realizacji priorytetowych przedsięwzięć związanych z informatyzacją Ministerstwa Finansów i jednostek resortu finansów;
4) inicjowanie i kreowanie współpracy w obszarze rozwiązań informatycznych z instytucjami administracji państwowej;
5) reprezentowanie Ministra w pracach zespołów, rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym z informatyzacją administracji publicznej i rozwojem społeczeństwa informatycznego;
6) uczestniczenie w przedsięwzięciach związanych z informatyzacją resortu finansów, w szczególności ujętych w strategicznych dokumentach Ministerstwa Finansów;
7) koordynowanie implementacji strategicznych dokumentów rządowych z obszaru cyfryzacji, m.in. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w zakresie właściwości Ministra;
8) inicjowanie działań mających na celu popularyzację modelu usługowego współpracy Informatyki z Biznesem w jednostkach resortu finansów.
§  3.
1. Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, we współpracy z jednostkami resortu finansów zaangażowanymi w proces informatyzacji resortu finansów.
2. Jednostki organizacyjne resortu, w sprawach należących do ich właściwości, są zobowiązane do udzielenia pomocy Pełnomocnikowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań oraz zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii).
§  4. Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania w zakresie systemów informacyjnych.
§  5. Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Informatyzacji Ministerstwa Finansów.
§  6. Traci moc zarządzenie Nr 57 Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 48).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).