Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2017.51

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie powołania w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka Zawodowego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715) oraz art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "KRUS", powołuje się Zespół do spraw Oceny Ryzyka Zawodowego, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) Zastępca Prezesa KRUS nadzorujący komórkę organizacyjną Centrali KRUS właściwą w sprawach z zakresu administrowania zasobami lokalowymi w Centrali KRUS - Przewodniczący Zespołu;
2) kierownik komórki organizacyjnej właściwej ds. organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrali KRUS - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) pracownik pełniący funkcję służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrali KRUS, zatrudniony w komórce organizacyjnej właściwej ds. organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrali KRUS - Członek Zespołu;
4) pracownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Centrali KRUS - Członek Zespołu;
5) pracownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach z zakresu administrowania zasobami lokalowymi w Centrali KRUS - Członek Zespołu;
6) pracownik komórki właściwej w sprawach z zakresu prewencji w Centrali KRUS - Członek Zespołu;
7) przedstawiciel pracowników Centrali KRUS - Członek Zespołu;
8) lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Centrali KRUS - Członek Zespołu.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, powołuje i odwołuje Przewodniczący Zespołu.
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) wykonywanie, aktualizacja i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą;
2) wskazanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko;
3) przygotowywanie informacji dla pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
2.  Zespół dokonuje aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, w szczególności w sytuacji zmian stosowanych materiałów, wyposażenia stanowiska i organizacji pracy mających wpływ na bezpieczeństwo pracy pracowników oraz wykonuje ją dla nowotworzonego stanowiska pracy.
3.  Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali KRUS i pracownicy na stanowisku pracy obowiązani są udzielić niezbędnych wyjaśnień i pomocy członkom Zespołu w trakcie wykonywania zadań.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 25 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka Zawodowego (Dz. Urz. KRUS z 2015 r. poz. 26).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.