Powołanie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego głównej kancelarii kryptograficznej, przechowującej materiały kryptograficzne... - OpenLEX

Powołanie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego głównej kancelarii kryptograficznej, przechowującej materiały kryptograficzne UE i NATO.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2013.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie powołania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego głównej kancelarii kryptograficznej, przechowującej materiały kryptograficzne UE i NATO

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1302) zarządza się, co następuje:
1. 
1.
W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", powołuje się główną kancelarię kryptograficzną, zajmującą się przechowywaniem i dystrybucją materiałów kryptograficznych zabezpieczających funkcjonowanie systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
2.
Główna kancelaria kryptograficzna jest zorganizowana i działa w strukturze organizacyjnej Departamentu I ABW.
3.
Dyrektor Departamentu I ABW określi, w terminie 7 dni od wejścia życie niniejszego zarządzenia, sposób funkcjonowania głównej kancelarii kryptograficznej.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.