Powołanie Szefa Grupy Zadaniowej do spraw Iraku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.1.33

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 marca 2007 r.

DECYZJA Nr 13
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 2 lutego 2007 r.
w sprawie powołania Szefa Grupy Zadaniowej do spraw Iraku

Na podstawie § 6 ust. 2 Zarządzenia Nr 10 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie Zespołu do spraw udziału Rzeczypospolitej Polskiej w odbudowie Iraku (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 5, poz. 67) postanawia się co następuje:
§  1.
Z dniem 15 stycznia 2007 r. wyznacza się Pana Juliusza Gojło na Szefa Grupy Zadaniowej do spraw Iraku.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.