Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.32

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do spraw Straży Leśnej

GS.003.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1.  Powołuję zespół doradczo-ekspercki do spraw rozwoju Straży Leśnej, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  Do zadań Zespołu należy przygotowanie dla Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, działającego przy pomocy Głównego Inspektora Straży Leśnej, opinii, procedur, propozycji oraz wniosków mających na celu zachowanie prestiżu poprzez poprawę skuteczności i sprawności działania Straży Leśnej, stworzenia jak najlepszych warunków sprzyjających realizacji jej ustawowych zadań, w szczególności poprzez modernizację sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie roli Straży Leśnej w systemach bezpieczeństwa Państwa.
§  3. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Zespołu, przewodniczy jego obradom, planuje i organizuje prace Zespołu.
2.  Funkcję Przewodniczącego powierza się Panu Tomaszowi Wisłockiemu - p.o. Głównego Inspektora Straży Leśnej.
3.  W ramach Zespołu funkcjonują grupy robocze, zwane dalej grupami, w celu uzyskania specjalistycznego stanowiska o określonych zagadnieniach.
4.  Poszczególnymi grupami, o których mowa w § 4, kierują koordynatorzy.
5.  Koordynatorzy w ramach kierowanych przez siebie grup ściśle współpracują z pozostałymi grupami oraz uznają zwierzchność Przewodniczącego w ramach prac Zespołu.
6.  Koordynator grupy po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego w ramach grupy w szczególności:
a) przydziela zadania i rozlicza z ich realizacji,
b) odpowiada za organizację pracy w grupie,
c) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań.
7.  W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może również tworzyć grupy robocze, inne niż wymienione w § 4, w celu uzyskania stanowiska o określonych zagadnieniach.
8.  Przewodniczący może włączać do prac Zespołu w charakterze doradców i konsultantów pracowników jednostek organizacyjnych LP oraz osoby spoza LP.
9.  Przewodniczący Zespołu składa bieżące sprawozdania z postępu prac Zespołu na każde żądanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
10.  W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia członków Zespołu.
11.  Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez członka Zespołu.
§  4. 
1.  W ramach Zespołu funkcjonują poszczególne grupy:
2.  Powołuje się Grupę roboczą ds. doskonalenia umiejętności strzeleckich, w skład której wchodzą:
1) Mirosław Rohde - Nadleśnictwo Lubichowo - koordynator grupy;
2) Ryszard Lech - Nadleśnictwo Lwówek Śląski;
3) Robert Szostak - Nadleśnictwo Gościno;
4) Dariusz Marchwiak - Nadleśnictwo Wałcz.
3.  Powołuje się Grupę roboczą ds. doskonalenia taktyki i technik interwencji, w skład której wchodzą:
1) Jan Paraniak - Nadleśnictwo Szklarska Poręba - koordynator grupy;
2) Ryszard Lech - Nadleśnictwo Lwówek Śląski;
3) Jolanta Krukowska - Nadleśnictwo Włocławek.
4.  Powołuje się Grupę roboczą ds. organizacji i taktyki działania Straży Leśnej, w skład której wchodzą:
1) Andrzej Kubler - RDLP w Szczecinie - koordynator grupy;
2) Ryszard Lech - Nadleśnictwo Lwówek Śląski;
3) Janusz Poniewozik - Nadleśnictwo Krasnystaw.
5.  Powołuje się Grupę roboczą ds. organizacji dydaktyki i doskonalenia zawodowego, w skład której wchodzą:
1) Mariusz Woźniak - Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych - koordynator grupy;
2) Jan Paraniak - Nadleśnictwo Szklarska Poręba;
3) Rafał Szadkowski - RDLP w Gdańsku.
6.  Powołuje się Grupę roboczą ds. umundurowania specjalistycznego, w skład której wchodzą:
1) Jacek Cichocki - RDLP w Toruniu - koordynator grupy;
2) Wojciech Jaroń - RDLP w Katowicach;
3) Mateusz Grębowicz - Nadleśnictwo Śnieżka.
7.  Powołuje się Grupę roboczą ds. standaryzacji i modernizacji sprzętu i wyposażenia, w skład której wchodzą:
1) Tomasz Siciński - Nadleśnictwo Niepołomice - koordynator grupy;
2) Hubert Balicki - Nadleśnictwo Jarosław;
3) Grzegorz Kołodziej - RDLP w Zielonej Górze.
8.  Powołuje się Grupę roboczą ds. kreowania wizerunku Straży Leśnej, w skład której wchodzą:
1) Dariusz Dyl - Nadleśnictwo Okonek - koordynator grupy;
2) Paweł Dobies - Nadleśnictwo Szubin;
3) Mateusz Bzdęga - Nadleśnictwo Kliniska.
§  5. 
1.  W ramach pracy Zespołu Przewodniczący współdziała bezpośrednio z innymi zespołami powołanymi przez Dyrektora Generalnego LP, komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej LP oraz jednostkami organizacyjnym LP, w szczególności z ORWLP w Bedoniu.
2.  W ramach prowadzonych przez Zespół prac rozwojowych może być testowane wyposażenie, sprzęt i umundurowanie dedykowane Straży Leśnej.
§  6.  Przewodniczący Zespołu za wykonanie przez członków Zespołu określonych zadań rzeczowych może wystąpić z wnioskiem o wypłatę nagród do Dyrektora Generalnego LP.
§  7.  Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, delegujący pracowników będących członkami Zespołu, odniosą koszty ich przejazdów w ciężar działalności administracyjnej swoich jednostek. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
§  8.  Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stosownie do swojej właściwości, udzielą niezbędnej pomocy Przewodniczącemu w zakresie realizacji zadań określonych w zarządzeniu.
§  9.  Osoby biorące udział w posiedzeniach Zespołu są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do spraw będących przedmiotem tych prac.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.