B.I.LP.2018.8/9.126

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania stałego zespołu ds. wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w PGL LP

OI.0441.29.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , zwanego dalej "Statutem" - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, mając na względzie, że postanowienie § 10 Statutu 4  stwarza możliwość powoływania przez Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych do określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określania zasad i trybu działania takich zespołów, postanawiam, co następuje:

§  1.  5  Powołuję stały zespół zadaniowy ds. wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1. Agnieszka Świech - Wydział Informatyki DGLP - przewodnicząca
2. Marek Wirowski - Wydział Informatyki DGLP
3. Tomasz Wisłocki - Wydział Innowacji i Organizacji DGLP
4. Karol Szlachta - RDLP w Krakowie
5. Agnieszka Janusz - RDLP w Łodzi
6. Michał Mrówczyński - RDLP w Warszawie.
§  2.  Zakres prac Zespołu obejmuje:
1) udzielanie wsparcia w procesie wdrożenia systemu EZD PUW w jednostkach organizacyjnych LP,
2) prowadzenie repozytorium materiałów szkoleniowych,
3) przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników systemu EZD,
4) wsparcie dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie bieżącego użytkowania systemu EZD,
5) koordynacja zgłoszeń w systemie SZBiM dotyczących systemu EZD,
6) opracowanie rekomendacji i najlepszych praktyk oraz proponowanie zmian wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów,
7) opracowanie zasad testowania oraz rekomendowanie wdrażania nowych wersji,
8) podejmowanie działań wspierających EZD we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych DGLP,
9. 6  podejmowanie działań wspierających rozwój, bieżącą pracę, wymianę doświadczeń w systemie EZD poprzez współpracę z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim oraz korzystanie z bazy wiedzy PUW znajdującej się na portalu ezd.gov.pl;
10. 7  współpraca z Państwowym Instytutem Badawczym NASK w zakresie projektu nowego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP.
§  3.  Członkowie Zespołu podporządkowani są organizacyjno-prawnie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
§  4. 
1.  Zespół działa w formie spotkań roboczych.
2.  W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia członków Zespołu.
3.  Spotkania Zespołu zwoływane są na wniosek przewodniczącego Zespołu.
4.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który przydziela członkom Zespołu zadania i rozlicza członków z ich realizacji.
5.  Przewodniczący przedkłada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych sprawozdania roczne z prac Zespołu.
6.  Przewodniczący może wnioskować do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o włączenie do prac Zespołu ekspertów spoza LP oraz pracowników jednostek organizacyjnych LP za zgodą kierowników tych jednostek.
§  5.  Koszty funkcjonowania Zespołu obciążają Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
§  6.  Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu umożliwienia realizacji zadań przez członków Zespołu.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach (tamże) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcie na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
4 § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźnie zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów".
5 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 75 z dnia 26 października 2018 r. (B.I.LP.2018.12.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2018 r.
6 § 2 pkt 9 dodany przez § 2 zarządzenia nr 75 z dnia 26 października 2018 r. (B.I.LP.2018.12.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2018 r.
7 § 2 pkt 10 dodany przez § 2 zarządzenia nr 75 z dnia 26 października 2018 r. (B.I.LP.2018.12.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2018 r.