Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.5.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 105
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania stałego zespołu doradczego na potrzeby realizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych polegającego na ochronie cietrzewia Lyrurus tetrix na terytorium Polski

ZP.0210.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonywaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z obowiązku inicjowania, organizowania i koordynowania przez ten organ kierowniczy LP działań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju leśnictwa (art. 33 ust. 3 pkt 3) 3 , mając na względzie, że:

1) ochrona środowiska, a więc i przyrody, stanowi, wynikający z Konstytucji RP, obowiązek Państwa;

2) jednym z przejawów uprawnionego obszaru działalności Lasów Państwowych jest wspomaganie administracji publicznej;

3) Lasy Państwowe, z wykorzystaniem m.in. środków związanych z funduszem leśnym, w wypełnianiu obowiązku wspomagania administracji publicznej, w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, realizują projekt rozwojowy ukierunkowany na czynną ochronę cietrzewia jako gatunku znajdującego się aktualnie w regresie liczebnościowym;

4) w realizacji projektu, o którym mowa w ppkt 3, zachodzi potrzeba posiłkowania się przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych poradami specjalistycznymi;

5) postanowienie § 10 Statutu Lasów Państwowych 4  stwarza możliwość powoływania w Dyrekcji Generalnej stałych zespołów doradczych - postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  Powołuję stały zespół doradczy na potrzeby realizacji, w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, projektu rozwojowego pn. "Czynna ochrona cietrzewia w Polsce na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych", zwany dalej Zespołem.
2.  Kierując się wyrażoną wstępnie przez niżej wymienionych wolą - do wypełnienia funkcji stałych członków Zespołu zapraszam:
1) dr. Grzegorza Grzywaczewskiego - zajmującego stanowisko adiunkta w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
2) Mirosława Jędrzejewskiego - zajmującego stanowisko eksperta ds. koordynacji projektów strategicznych w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
3) dr. hab. Roberta Kamieniarza - zajmującego stanowisko kierownika Zakładu Łowiectwa w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
4) Janusza Kobielskiego - zajmującego stanowisko nadleśniczego w Nadleśnictwie Ruszów;
5) Artura Pałuckiego - będącego członkiem Komitetu Ochrony Kuraków;
6) Mariana Szymkiewicza - zajmującego stanowisko kierownika Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
3.  Przyjęcie zaproszeń do wypełniania funkcji członka Zespołu uznaje się za zawarcie stosunku organizacyjnoprawnego pomiędzy każdą z wyżej wymienionych osób a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Przyjmuje się, że każda z wyżej wymienionych osób relacje ze swoim pracodawcą na czas bezpośredniego zaangażowania w wypełnianie funkcji członka Zespołu będzie układać staraniem własnym.
3a.  5  Do pełnienia funkcji stałego członka - Sekretarza Zespołu - z ramienia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wyznacza się Pana Mateusza Grzębkowskiego, starszego referenta w Wydziale Ochrony Zasobów Przyrodniczych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
3b.  6  Do zadań Sekretarza Zespołu należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zespołu,
2) powiadamianie członków Zespołu o czasie i miejscu posiedzeń Zespołu,
3) pośredniczenie w kontaktach pomiędzy członkami Zespołu a kierownikiem komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. ochrony przyrody,
4) sporządzanie notatek dokumentujących spotkania Zespołu i przekazywanie ich do akceptacji kierownikowi komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. ochrony przyrody.
4.  Do wypełniania funkcji niestałych członków Zespołu będą również wyznaczani w miarę potrzeb w drodze indywidualnych wezwań pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. W czasie wypełniania funkcji członka Zespołu każdy z pracowników jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych będzie pozostawał w stosunku organizacyjnoprawnym z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Rozliczenia między daną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z tytułu usług wewnątrzinstytucjonalnych tej jednostki na rzecz DGLP, z tytułu delegowania pracownika do wypełniania funkcji członka Zespołu, będzie przedmiotem operacyjnych ustaleń.
§  2. 
1.  Ustala się następujący zakres obowiązków Zespołu:
1) dokonywanie analiz i ocen działań planowanych do wykonywania w realizacji ww. projektu rozwojowego,
2) udzielanie porad i konsultacji na wniosek kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. ochrony przyrody,
3) sporządzanie na wniosek kierownika ww. komórki organizacyjnej DGLP opinii i ekspertyz,
4) formułowanie postulatów co do koniecznych zmian i uzupełnień w ww. projekcie rozwojowym,
5) wypełnianie innych obowiązków - w miarę potrzeb.
2.  Z osobami wypełniającymi funkcję członków Zespołu mogą być zawierane umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, jeżeli będzie to podyktowane oczywistym wykraczaniem zaangażowania tych osób poza ramy stosunku organizacyjnoprawnego, o którym mowa w § 1 ust. 3.
§  3.  Szczegółowy tryb działania Zespołu będzie przedmiotem operacyjnych ustaleń pomiędzy kierownikiem komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. ochrony przyrody a osobami pełniącymi funkcje członków Zespołu.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020, 1948, 2138, 2249, 2660.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest obowiązany inicjować, organizować oraz koordynować przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, dalszej racjonalnej gospodarki leśnej oraz na rzecz rozwoju leśnictwa.
4 Postanowienie § 10 stanowi, ze Dyrektor Generalny LP może powoływać inne niż Kolegium Lasów Państwowych, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady oraz tryb działania takich zespołów.
5 § 1 ust. 3a dodany przez § 1 decyzji nr 153 z dnia 14 sierpnia 2018 r. (B.I.LP.2018.8/9.147) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 sierpnia 2018 r.
6 § 1 ust. 3b dodany przez § 1 decyzji nr 153 z dnia 14 sierpnia 2018 r. (B.I.LP.2018.8/9.147) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 sierpnia 2018 r.