Dz.Urz.MSZ.2018.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu

Na podstawie art. 8b ust. 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 319, 730 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się na funkcję Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu, zwanego dalej "Specjalnym Wysłannikiem", Pana Artura Lorkowskiego.
§  2.  Zadania Specjalnego Wysłannika oraz sposób ich realizacji określa art. 8b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwaną dalej "ustawą".
§  3.  Zakres wsparcia finansowego ministra właściwego do spraw środowiska, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5b ustawy, zostanie określony w porozumieniu zawartym między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Środowiska.
§  4.  Komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówki zagraniczne w zakresie swojej właściwości udzielają Specjalnemu Wysłannikowi wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w realizacji zadań.
§  5.  Dla potrzeb protokolarnych Specjalnemu Wysłannikowi przysługuje ranga równa ambasadorowi tytularnemu.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).