Powołanie składu osobowego Komitetu Standardów Rachunkowości, powołanie sekretarza oraz ustalenie wynagrodzeń dla członków i sekretarza.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2002.5.28

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.

DECYZJA Nr 1/DR/2002
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komitetu Standardów Rachunkowości, powołania sekretarza oraz ustalenia wynagrodzeń dla członków i sekretarza.

Na podstawie § 3 ust. 2 i 6 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. Nr 140, poz. 1580 oraz z 2002 r. Nr 18 poz. 173) zarządza się, co następuje:
§  1.
Na członków Komitetu Standardów Rachunkowości, zwanego dalej "Komitetem", zostają powołani:

1. prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner - Przewodniczący Komitetu

2. Joanna Dadacz

3. Bartosz Drabikowski

4. Ewa Dudkowska

5. dr Zdzisław Fedak

6. Jacek Gdański

7. prof. zw. dr hab. Maria Gmytrasiewicz

8. prof. zw. dr hab. Alicja Jaruga

9. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

10. dr Danuta Krzywda

11. Krzysztof Kucharski

12. Barbara Misterska

13. Agnieszka Ostaszewicz

14. Antoni Reczek

15. dr Piotr Rójek

16. dr Renata Sochacka

17. dr Jadwiga Szafraniec

18. dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska

§  2.
Na sekretarza Komitetu zostaje powołana Dorota Będziak.
§  3.
Ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komitetu dla członków oraz sekretarza w kwocie 1.000 złotych.