Powołanie redaktora naczelnego "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2016.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2017 r.

DECYZJA Nr 290
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie powołania redaktora naczelnego "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Annę Przyborowską na stanowisko redaktora naczelnego wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", półrocznika "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", zwanego dalej "PBW", zarejestrowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sądowym rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr 15553 oraz zarejestrowanego przez Bibliotekę Narodową w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod symbolem ISSN 2080 - 1335.
2. 
Do podstawowych zadań redaktora naczelnego PBW należy:
1)
prowadzenie działalności wydawniczej z obszaru tematycznego bezpieczeństwa wewnętrznego;
2)
inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania materiałów dydaktyczno-naukowych;
3)
nadzór nad procesem redagowania, tworzenia lub przygotowania materiałów dydaktyczno-naukowych do druku;
4)
promowanie myśli naukowej.
3. 
Redaktor naczelny PBW podlega dyrektorowi Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, zwanego dalej "COS ABW".
4. 
Siedzibą redaktora naczelnego PBW jest COS ABW.
5. 
Obsługę kancelaryjno-biurową redaktora naczelnego PBW zapewnia COS ABW.
6. 
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji przez redaktora naczelnego PBW zadań określonych w ust. 2:
1)
Biuro Finansów ABW zabezpiecza i wypłaca środki finansowe;
2)
Biuro Logistyki ABW zapewnia zaplecze logistyczne.
§  2. 
1. 
Redaktor naczelny PBW w zakresie realizacji zdań, o których mowa w § 1 ust. 2, jest wspierany przez:
1)
Radę Naukową PBW składającą się z reprezentantów świata nauki;
2)
Zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą wybrani funkcjonariusze i pracownicy COS.
§  2a.  1
1. 
Autorom artykułów zakwalifikowanych do druku w PBW można wypłacać honorarium w wysokości do 30 zł brutto za jedną stronę tekstu opublikowanego w PBW.
2. 
Sposób i tryb wypłaty honorarium, o którym mowa w ust. 1, określa umowa zawarta pomiędzy ABW a autorem artykułu zakwalifikowanego do druku w PBW
§  3. 
Traci moc decyzja nr Z-142 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu redakcyjnego "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego".
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2a dodany przez § 1 decyzji nr 12 z dnia 23 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.1) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2017 r.