Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.96

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Radę Społeczną Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu w składzie:
1) 2 Dariusz Poznański - przewodniczący Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Katarzyna Urbańska - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Elżbieta Pleczyńska - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) 3 Aleksandra Umińska - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) 4 Jakub Szymański - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 53).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MZ.2013.49) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2013 r.
3 § 1 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MZ.2013.49) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MZ.2014.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2014 r.

4 § 1 pkt 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MZ.2013.49) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MZ.2014.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2014 r.