Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. - OpenLEX

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.11.106

Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Radę Społeczną Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, w składzie:
1)
Wojciech Kłosiński - Przewodniczący Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2)
Liliana Piwowarczyk - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3)
Teresa Kosicka - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4)
Krzysztof Olszak - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
5)
Michał Sztyk - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
6)
Robert Jeszke - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
7)
Sylwia Sałgut-Krzemińska - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
8)
Katarzyna Smoleńska - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.