Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.98

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Radę Społeczną Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie w składzie:
1) Barbara Dąbrowska - przewodniczący Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Janusz Siemaszko - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Krystyna Górecka - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Agnieszka Salwowska - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Monika Skomorowska - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 30 i Nr 13, poz. 58).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.