Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" oraz uchwałą Rady Ministrów nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Radę Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce", zwaną dalej "Radą".
2. Kadencja Rady upływa z dniem przyjęcia przez Radę Ministrów Raportu z realizacji zadań w latach 2007-2012 Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce", zwanego dalej "Programem".
…  2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie:
a) sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Programu,
b) sprawozdań z zarządzania Programem;
2) nadzór okresowy i ciągły nad realizacją Programu oraz opiniowanie raportów Koordynatora Programu z realizacji Programu;
3) analiza stopnia osiągnięcia celów Programu.
§  3. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej;
3) członkowie - przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia:
a) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgu,
c) prof. dr hab. Bohdan Maruszewski - członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Przewodniczący Klubu Kardiochirurgów Polskich,
d) prof. dr hab. Witold Rużyłło - Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
e) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;
4) członkowie - przedstawiciele ministra właściwego do spraw nauki:
a) prof. dr hab. inż. Antoni Zbigniew Nowakowski - Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Biomedycznej,
b) prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk,
c) Leszek Grabarczyk - Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
d) Dorota Kościelecka - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
5) członkowie - przedstawiciele Koordynatora Programu:
a) prof. dr hab. Jolanta Dobosz - Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej,
b) dr Jan Sarna - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgu,
c) Elżbieta Woźniewska - Członek Zarządu Fundacji - Dyrektor Finansowy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgu,
d) Roman Kustosz - Kierownik Pracowni Sztucznego Serca w Instytucie Protez Serca w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgu.
§  4.
1. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, może zapraszać do udziału w pracach Rady osoby inne niż wymienione w § 3.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, muszą wyrazić zgodę na udział w pracach Rady.
§  5.
1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) organizowanie pracy Rady;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń;
3) przedstawianie propozycji porządku posiedzeń;
4) ustalanie listy osób spoza Rady zapraszanych na posiedzenie;
5) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw nauki o bieżącej działalności Rady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.
§  6. Rada działa na podstawie regulaminu pracy Rady, który stanowi załącznik do zarządzenia.
§  7.
1. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady.
2. Członkom Rady oraz osobom wymienionym w § 4 w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na terenie kraju oraz dieta na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.2 ).
3. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin pracy Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce"

§  1. Pracami Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce", kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) organizowanie pracy Rady;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń;
3) przedstawianie propozycji porządku posiedzeń;
4) ustalanie listy osób spoza Rady zapraszanych na posiedzenie;
5) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw nauki o bieżącej działalności Rady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Rady.
§  2.
1. Rada obraduje na stałych posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadkach niecierpiących zwłoki posiedzenia Rady mogą zostać zwołane w trybie pilnym. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o terminie posiedzenia na 2 dni przed wyznaczonym terminem.
§  3.
1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Rada podejmuje uchwały oraz wyraża opinie.
3. Uchwały i opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego albo członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego.
5. Uchwały mogą być także podejmowane w trybie obiegowym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  5.
1. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Rady.
2. W pracach Rady uczestniczyć mogą jako eksperci lub doradcy osoby, które nie wchodzą w jej skład.
§  6.
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół, po jego przyjęciu przez Radę, podpisuje Przewodniczący.