Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  Powołuje się Radę Programową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w składzie:
1) osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:
a) Krzysztof Marian Hejosz - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
b) Waldemar Szmidt - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
c) Iwona Bożena Kujawa - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie;
2) osoby wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa:
a) Katarzyna Gonera - sędzia Sądu Najwyższego,
b) Jan Kremer - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
c) Ewa Stryczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie;
2a) 2  osoby wskazane przez Prokuratora Generalnego:
a) Marek Jamrogowicz - prokurator Prokuratury Generalnej,
b) Aleksander Herzog - prokurator Prokuratury Generalnej,
c) Artur Wrona - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie;
3) 3  osoby wskazane przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym:
a) Agata Gałuszka-Górska - prokurator Prokuratury Krajowej,
b) Jarosław Hołda - prokurator Prokuratury Krajowej,
c) 4  Michał Ostrowski - prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu;
4) osoba wskazana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: Jan Górowski - sędzia Sądu Najwyższego;
5) osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego: Stefan Babiarz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
6) osoba wskazana przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo: prof. dr hab. Janina Błachut - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
7) osoba wskazana przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej: prof. dr hab. Piotr Kardas - adwokat;
8) osoba wskazana przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych: dr hab. Grzegorz Łaszczyca - profesor Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny;
9) osoba wskazana przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej: dr hab. Zygmunt Truszkiewicz - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, notariusz.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 133/13/DSO z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 124).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2013 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2014 r.
2 § 1 pkt 2a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 14 września 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.213) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 2015 r.
3 § 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 lutego 2015 r. (Dz.Urz.MS.2015.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 2015 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 2016 r.

4 § 1 pkt 3 lit. c zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.126) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2016 r.