Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1230) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Radę Programową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w składzie:
I. 1 Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:
1. Krzysztof Marian Hejosz - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach;
2. Waldemar Szmidt - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach;
3. Iwona Bożena Kujawa - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
II. Osoby wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa:
1. Katarzyna Gonera - sędzia Sądu Najwyższego;
2. Jan Kremer - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie;
3. Ewa Stryczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
III. Osoby wskazane przez Krajową Radę Prokuratury:
1. Jerzy Biederman - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie;
2. Aleksander Herzog - prokurator Prokuratury Generalnej;
3. Sławomir Posmyk - prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
IV. Osoba wskazana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:
1. Kazimierz Zawada - sędzia Sądu Najwyższego.
V. Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:
1. Stefan Babiarz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
VI. Osoba wskazana przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo:
1. Profesor Janina Błachut - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
VII. Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej:
1. Piotr Kardas - adwokat.
VIII. Osoba wskazana przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych:
1. Grzegorz Łaszczyca - radca prawny.
IX. Osoba wskazana przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej:
1. Krzysztof Łaski - notariusz.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2013 r.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 maja 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.104) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2014 r.