Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Radę Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwaną dalej "Radą".
2. Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury oraz wypracowywanie rekomendacji w zakresie swojej działalności;
2) prezentowanie opinii w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania funduszy budżetowych i funduszy europejskich w sektorze kultury, a także w zakresie wspierania rozwoju kapitału społecznego;
3) wyrażania opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury;
4) zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji na temat ważnych dla organizacji pozarządowych zjawisk, inicjatyw i procesów w sektorze kultury.
§  3.
1. Rada liczy 20 członków.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Minister.
3. Rada składa się z:
1) 6 przedstawicieli stowarzyszeń twórczych;
2) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w skali ogólnopolskiej, w tym organizacje zrzeszające i reprezentujące podmioty sektora pozarządowego;
3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających lokalnie;
4) 1 przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego;
5) 1 przedstawiciela Ministra.
4. Kandydaci na członków Rady wyłaniani są spośród osób zgłoszonych w otwartym naborze ogłoszonym przez Ministra, poprzez podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 3. Rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady, Minister ogłasza na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, określając procedurę i termin przeprowadzenia naboru.
5. W przypadku odwołania członka Rady, uzupełnienie jej składu następuje z uwzględnieniem trybu określonego w ust. 3 i 4. Nowy członek Rady jest powoływany na czas, jaki pozostał do upłynięcia kadencji, na którą został powołany jego poprzednik.
6. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. W celu zapewnienia reprezentatywności Rady, Minister na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy, co 2 lata odwołuje połowę członków Rady. Uzupełnienie składu Rady następuje z uwzględnieniem trybu określonego w ust. 3 i 4.
7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.
8. Członkowie Rady uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie, otrzymują jednak w związku z udziałem w posiedzeniu Rady lub jej zespołu problemowego zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, obliczony zgodnie z przepisami o należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Koszty te pokrywane są z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister.
§  4.
1. Obsługę organizacyjną i koordynacyjną Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministerstwem", właściwa w sprawach koordynacji działań Ministerstwa wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)), zwana dalej "komórką obsługującą Ministerstwa".
2. Komórka obsługująca Ministerstwa koordynuje komunikację Rady z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i instytucjami i podmiotami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra.
§  5.
1. Podczas pierwszego posiedzenia Rady wybierani są spośród jej członków:
1) Przewodniczący;
2) Wiceprzewodniczący;
3) Sekretarz.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
3. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
1) ustalenie programu działania i harmonogramu prac Rady oraz przedstawienie go Ministrowi;
2) przedstawienie propozycji działań Rady;
3) akceptowanie protokołów z posiedzeń Rady;
4) przekazywanie Ministrowi informacji związanych z działalnością Rady;
5) zapraszanie osób w charakterze ekspertów do udziału w posiedzeniu Rady.
4. Do obowiązków Sekretarza należy:
1) zawiadamianie o terminach posiedzeń i porządku obrad;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i przedstawianie ich do akceptacji Przewodniczącemu i członkom Rady;
3) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji między Radą a komórką obsługującą Ministerstwa.
§  6.
1. Rada rozpatruje sprawy należące do jej właściwości na posiedzeniach. Poza posiedzeniami Rada może podejmować rozstrzygnięcia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez jej członków (tryb obiegowy), w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe. Do sposobu rozpatrywania spraw przez zespoły stosuje się ust. 1.
§  7.
1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra lub na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
3. Podczas posiedzeń oraz między posiedzeniami, członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje tematów obrad.
§  8.
1. Podstawę prac Rady stanowi roczny harmonogram przyjmowany przez Radę i koordynowany przez Przewodniczącego.
2. Rada wyraża swoje opinie w formie uchwały.
3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rozstrzygnięcia dotyczące spraw personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.
§  9.
1. Rada, zespoły problemowe oraz komórka obsługująca Ministerstwa mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza grona Rady w charakterze ekspertów danej dziedziny. Osobom tym przysługuje jedynie głos doradczy i nie mają prawa brać udziału w głosowaniach.
2. Przewodniczący informuje Sekretarza o osobach zaproszonych nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
§  10.
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty rozpatrywane w czasie posiedzenia.
3. Protokoły przekazywane są komórce obsługującej Ministerstwa.
§  11.
1. Rada przygotowuje sprawozdanie roczne ze swojej działalności, po upływie każdego roku kalendarzowego.
2. Sprawozdanie jest przyjmowane przez Radę w drodze uchwały.
3. Sprawozdanie jest przekazywane przez Radę Ministrowi, w terminie do 30 marca następnego roku kalendarzowego.
§  12. Szczegółowy tryb prac Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.
§  13. Do pierwszego składu Rady powołuje się 10 członków na kadencję 4 lat i 10 członków na kadencję 2 lat.
§  14. Traci moc zarządzenie Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie powołania Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych (Dz. Urz. MKiDN Nr3, poz. 20).
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.