Dz.Urz.MEN.2018.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Radę opiniodawczo-doradczą do spraw edukacji o Holokauście, zwaną dalej "Radą".
2.  Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.  Celem działalności Rady jest wspieranie Ministra w dziedzinie edukacji o Holokauście.
§  3.  Do zadań Rady należy:
1) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Ministra w zakresie kierunków działań oraz zmian w dziedzinie edukacji o Holokauście;
2) przedstawianie propozycji rozwiązań w dziedzinie edukacji o Holokauście;
3) konsultowanie projektów opracowań i materiałów z zakresu edukacji o Holokauście;
4) współpraca merytoryczna w przygotowywaniu propozycji przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.
§  4. 
1.  W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący Rady - Pełnomocnik Ministra do spraw kontaktów polsko-żydowskich;
2) członkowie Rady:
a) przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej,
b) dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
c) dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich,
d) wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, kierujący pracami Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście,
e) przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski, Przewodniczący Komitetu do spraw Dialogu z Judaizmem,
f) Naczelny Rabin Polski,
g) kierownik Pracowni Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
h) prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,
i) sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej,
j) dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
k) kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, właściwą do spraw informacji i promocji,
l) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
3) sekretarz Rady - przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, właściwej do spraw współpracy międzynarodowej, właściwy do spraw kontaktów polsko-żydowskich.
2.  Przewodniczący Rady może, w uzasadnionych przypadkach, zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, ekspertów, będących przedstawicielami:
1) urzędów obsługujących ministrów właściwych do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mniejszości narodowych i etnicznych, nauki, szkolnictwa wyższego;
2) środowisk naukowych;
3) organizacji pozarządowych;
4) mediów

- w szczególności ekspertów w sprawach związanych z edukacją o Holokauście.

3.  Członkowie Rady mogą być zastępowani przez upoważnionych przez nich przedstawicieli.
§  5. 
1.  Przewodniczący Rady:
1) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) zwołuje posiedzenia Rady;
3) przewodniczy posiedzeniom Rady.
2.  Przewodniczący Rady składa Ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Rady, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
§  6.  Przewodniczącego Rady, w razie jego nieobecności, zastępuje członek Rady, wskazany przez przewodniczącego Rady.
§  7.  Sekretarz Rady:
1) organizuje przebieg posiedzeń;
2) nadzoruje wykonywanie uchwał Rady;
3) prowadzi korespondencję dotyczącą prac Rady;
4) koordynuje działalność Rady w okresach pomiędzy jej posiedzeniami;
5) sporządza protokoły posiedzeń Rady;
6) przygotowuje sprawozdanie, o którym mowa w § 5 ust. 2.
§  8.  Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności przewodniczącego Rady i co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równiej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
§  9. 
1.  Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady.
2.  Podpisany protokół jest przedkładany do wiadomości Ministra.
§  10.  Rada może powierzać poszczególnym członkom Rady przygotowanie opracowań i ekspertyz.
§  11.  Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
§  12.  Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.
§  13.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej właściwa do spraw współpracy międzynarodowej.
§  14.  Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister, będącej w dyspozycji komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej właściwej do spraw współpracy międzynarodowej.
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).