Powołanie Rady Operatorów i użytkowników Resortowych Systemów Łączności przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1993.6.120

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 129
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 grudnia 1993 r.
w sprawie powołania Rady Operatorów i użytkowników Resortowych Systemów Łączności przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Na podstawie § 3 statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 49, poz. 288 i Nr 85, poz. 501, z 1991 r. Nr 83, poz. 375, z 1992 r. Nr 10, poz. 38 i Nr 40, poz. 168 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 51) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Radę Operatorów i Użytkowników Resortowych Systemów Łączności przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej "Radą", jako organ opiniodawczy i doradczy Ministra w sprawach skoordynowanego i harmonijnego rozwoju systemów łączności w resorcie spraw wewnętrznych.
§  2.
1.
W skład Rady wchodzą:
1)
przewodniczący,
2)
dwóch zastępców przewodniczącego,
3)
członkowie,
4)
sekretarz.
2.
Szczegółowy skład osobowy Rady określa odrębna decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  3.
1.
Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych.
2.
Zastępcę przewodniczącego, członków i sekretarza Rady powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Przewodniczącego Rady.
§  4.
Szczegółowy zakres i tryb działania Rady określa statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

RADY OPERATORÓW I UŻYTKOWNIKÓW RESORTOWYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI PRZY MINISTRZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ROZDZIAŁ  I

Zakres działania Rady

§  1.
Rada Operatorów i Użytkowników Resortowych Systemów łączności jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Spraw Wewnętrznych w ustalaniu kierunków rozwoju łączności oraz koordynatorem działań w tym zakresie jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych.
§  2.
Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
1)
koordynowanie perspektywicznych programów rozwoju systemów łączności w resorcie,
2)
opracowywanie standardów zaopatrzenia jednostek resortu w sprzęt i urządzenia łączności,
3)
koordynowanie planów rozwoju systemów łączności jednostek organizacyjnych resortu,
4)
planowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych resortu w zakresie łączności,
5)
formułowanie priorytetów dla działań w ramach wspólnych przedsięwzięć oraz wykorzystania środków finansowych przyznanych na ten cel,
6)
inicjowanie prac i upowszechnianie metod i technik ochrony informacji przesyłanej przez środki łączności,
7)
podejmowanie innych zagadnień, nie wymienionych w pkt 1-6 na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub z inicjatywy własnej.

ROZDZIAŁ  II

Tryb pracy Rady

§  3.
1.
Posiedzenia Rady odbywają się w terminach określonych w planie pracy Rady.
2.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia nie ujęte w planie pracy:
1)
na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych,
2)
na wniosek 1/3 członków Rady,
3)
z własnej inicjatywy.
§  4.
Na zaproszenie Przewodniczącego w posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:
1)
funkcjonariusze, żołnierze i pracownicy resortu nie będący członkami Rady,
2)
osoby spoza resortu.
§  5.
1.
Dla przygotowania materiałów i opracowania zagadnień będących przedmiotem posiedzeń Rady mogą być powoływane zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym.
2.
Zespół problemowy powołuje w trybie decyzji przewodniczący Rady, w której wyznacza przewodniczącego zespołu, określa jego skład i zakres zadań.
3.
Tryb pracy zespołu określa jego przewodniczący, który jest równocześnie odpowiedzialny za realizację zadań zespołu.
4.
W pracach zespołu, po uzyskaniu akceptacji przewodniczącego Rady, mogą brać udział eksperci zaproszeni przez przewodniczącego zespołu. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.
5.
Materiały i zagadnienia będące przedmiotem prac zespołu przedstawia Radzie przewodniczący zespołu.
§  6.
Zagadnienia inne niż wymienione w § 5 ust. 5 przedstawiają Radzie wyznaczeni przez Przewodniczącego Rady referenci.
§  7.
1.
W przypadku gdy przedmiotem posiedzeń Rady są zagadnienia będące w kręgu zainteresowania również innych organów opiniodawczo-doradczych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i wymagające współpracy Rady z tymi organami, Przewodniczący Rady uzgodni z tymi organami zakres, formy i tryb współpracy.
2.
Współpraca, o której mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na:
1)
powołaniu wspólnego zespołu problemowego,
2)
wspólnych posiedzeniach zainteresowanych organów,
3)
uzgodnieniach między przewodniczącymi tych organów.
§  8.
1.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Rady w głosowaniu jawnym. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2.
Członek Rady, który nie zgadza się z uchwałą Rady, ma prawo wniesienia do protokółu zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.
§  9.
1.
Posiedzenia Rady są protokołowane.
2.
Protokoły podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.
3.
Podpisane protokoły otrzymują wszyscy członkowie Rady.

ROZDZIAŁ  III

Obsługa i finansowanie działalności Rady

§  10.
Obsługę techniczno-biurową Rady sprawują, wyznaczeni przez przewodniczącego Rady, pracownicy Biura Łączności Komendy Głównej Policji.
§  11.
Wydatki związane z działalnością Rady finansowane są ze środków przyznawanych na ten cel przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących część budżetu Biura Łączności Komendy Głównej Policji.