Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" na lata 2020-2024.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.8/9.65

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2020 r.

DECYZJA Nr 56
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" na lata 2020-2024

ZE.7160.5.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego", zwaną dalej radą, na okres kadencji 2020-2024 w następującym składzie:
1.
Tomasz Baziak - nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Wierchomli
2.
Dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz - adiunkt, Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
3.
Dariusz Chorużyk - Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój
4.
Marcin Deja - Prezes Grupy Krynickiej GOPR
5.
Marian Dobosz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach
6.
Magdalena Dobosz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maciejowej
7.
Piotr Garwol - Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
8.
Ryszard Górski - Firma Produkcyjno-Usługowa Drewmex
9.
Roman Graj - członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Polski Związek Łowiecki
10.
Dariusz Kędzierski - Kędzierski Dariusz Zakład Usług Leśnych
11.
Roman Kluska - filantrop
12.
Jan Kotarba - Wójt Gminy Rytro
13.
Inż. Zdzisław Kożuch - Nadleśnictwo Stary Sącz
14.
Marek Kroczek - Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego, Kierownik Oddziału w Starym Sączu
15.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek - Kierownik Katedry Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
16.
Tadeusz Ogorzałek - Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Starym Sączu
17.
Krzysztof Płowiec - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Doliny Popradu
18.
Bogusław Rataj - Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu
19.
Dr hab. Dariusz Reśko - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój
20.
Rafał Rostecki - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
21.
Sławomir Rusinek - przedsiębiorca
22.
Piotr Ryba - Burmistrz Miasta i Gminy Krynica Zdrój
23.
Dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. Uniwersytetu Rolniczego - Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
24.
Grzegorz Skalski - Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
25.
Tadeusz Wieczorek - Główny Specjalista ds. ochrony przyrody, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Starym Sączu
26.
Ryszard Skwarczek - Prezes Spółdzielni Pracy Piwniczanka
27.
Marta Słaby - Wójt Gminy Łabowa
28.
Tadeusz Zaremba - Zastępca Dyrektora Departamentu Generalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
§  2. 
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Beskidu Sądeckiego".
§  3. 
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie: l projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej,
*
projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
*
projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
*
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
*
działalności edukacyjnej,
*
turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań rady należy:
*
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego";
*
wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego" na wniosek dyrektora RDLP w Krakowie oraz z własnej inicjatywy.
§  4. 
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Beskidu Sadeckiego".
§  5. 
1. 
Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2. 
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. 
Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Krakowie protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. 
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. 
Kadencja rady trwa pięć lat.
§  9. 
Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Krakowie.
§  10. 
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
§  11. 
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".