Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy" na lata 2020-2024

ZE.7160.3.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  -

postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy", zwaną dalej radą, na okres kadencji 2020-2024 w następującym składzie:
1. Janusz Bańkowski - Dyrektor Oddziału, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu
2. Prof. dr hab. Władysław Barzdajn - emerytowany Kierownik katedry, Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
3. Dr hab. Cezary Beker, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych, Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
4. Dr inż. Adam Całka - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Antonin
5. Inga Demianiuk-Ozga - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
6. Dr hab. Andrzej M. Jagodziński, profesor ID PAN - Dyrektor, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
7. Dorota Jakusztowicz - Dyrektor, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
8. Łukasz Kasztelowicz - Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
9. Dr hab. Zygmunt Kącki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego - Dyrektor, Ogród Botaniczny, Uniwersytet Wrocławski
10. Małgorzata Kosińska - Kierownik referatu, Urząd Miejski w Żmigrodzie, Referat Oświaty, Promocji i Organizacji Pozarządowych
11. Dr inż. Monika Kowalska-Góralska - Adiunkt, Instytut Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
12. Robert Lewandowski - Burmistrz Gminy Żmigród, Urząd Miejski w Żmigrodzie
13. Katarzyna Łapińska - Zastępca Dyrektora, Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
14. Ryszard Misiek - Dyrektor OTL, Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie
15. Roman Rycombel - Łowczy Okręgowy, Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy we Wrocławiu
16. Sławomir Sielicki - Prezes, Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół",
17. Sławomir Strzelecki - Starosta, Starostwo Powiatowe w Miliczu
18. Józef Szymański - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Syców
19. Piotr Śnigucki - Dyrektor, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
20. Cezary Tajer - Specjalista, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
21. Justyna Żarczyńska - Dyrektor Szkoły, Technikum Leśne w Miliczu.
§  2.  Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Doliny Baryczy".
§  3.  Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.

Ponadto do zadań rady należy:

* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Lasy Doliny Baryczy";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Doliny Baryczy" na wniosek dyrektora RDLP we Wrocławiu oraz z własnej inicjatywy.
§  4.  Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Doliny Baryczy".
§  5. 
1.  Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2.  Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6.  Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP we Wrocławiu protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7.  Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8.  Kadencja rady trwa pięć lat.
§  9.  Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP we Wrocławiu.
§  10.  Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
§  11.  Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".