Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie" na lata 2020-2024.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2023 r.

DECYZJA Nr 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie" na lata 2020-2024

ZE.7160.2.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3

- postanawiam, co następuje:
§  1.  4
 Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie", zwaną dalej radą, na okres kadencji 2020-2024 w następującym składzie:
1.
Krystian Babski - Kierownik, Obwód Ochrony Wybrzeża Sztutowo, Urząd Miejski w Gdyni,
2.
Dariusz Barton - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie,
3.
Gerard Bela - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Drapolicz,
4.
Krzysztof Błaszczak - Konsultant ds. chemii i oceniania, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
5.
dr Henryk Horbaszewski - Wykładowca akademicki, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna,
6.
Marek Kamm - Radny, Rada Miejska w Elblągu,
7.
Sławomir Mioduszewski - Kierownik, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu,
8.
Alicja Nowak - Dyrektor, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,
9.
Mira Stankiewicz - Dziennikarz, Polskie Radio Olsztyn S. A.,
10.
Paweł Stępniewski - Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,
11.
Rafał Szymczyk - Lichenolog, Pracownia Ekspertyz Przyrodniczych Ekoprojekt,
12.
Wojciech Woch - Kierownik Oddziału, Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana", Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych,
13.
Ryszard Zagalski - Współwłaściciel, Tartak-Jagodno,
14.
Kamil Zimnicki - Specjalista ds. szkoleń i profesjonalizacji, Narodowe Centrum Kultury,
15.
Marzena Żachowska - Pedagog, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu.
§  2. 
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Elbląsko-Żuławskie".
§  3. 
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
*
projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej,
*
projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
*
projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
*
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
*
działalności edukacyjnej,
*
turystycznego udostępniania terenów.

Ponadto do zadań rady należy:

*
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie";
*
wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie" na wniosek dyrektora RDLP w Gdańsku oraz z własnej inicjatywy.
§  4. 
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie".
§  5. 
1. 
Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2. 
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. 
Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Gdańsku protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. 
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. 
Kadencja rady trwa pięć lat.
§  9. 
Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Gdańsku.
§  10. 
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
§  11. 
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
4 § 1 zmieniony przez § 2 decyzji nr 5 z dnia 2 lutego 2023 r. (B.I.LP.2023.3.43) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2023 r.