Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Oliwsko-Darżlubskie" na okres marzec 2013 - luty 2018

ZO-731-37/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Oliwsko-Darżlubskie", zwaną dalej Radą, na okres marzec 2013 - luty 2018 w następującym składzie:
1. Dr Mateusz Ciechanowicz - adiunkt, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański
2. Hanna Dzikowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
3. Wojciech Fułek- Przewodniczący Rady Miasta Sopot
4. Marek Gorski - prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku
5. Danuta Grodzicka-Kozak - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
6. Widzimir Grus - prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Gdańsku
7. Krystyna Hartenberger-Pater - dyrektor Biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
8. Arkadiusz Kukliński - dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni
9. Dr Ryszard Markowski - Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański
10. Dr Janusz Mikoś- przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Gdańsku
11. Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk
12. Dr Tomasz Olszewski - Katedra Ochrony Środowiska, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
13. Józef Reszke - Starosta Powiatu Wejherowskiego
14. Renata Ropela - dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
15. Arkadiusz Sikora - Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
16. Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo
17. Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
18. Stanisław Szwabski - Przewodniczący Rady Miasta Gdynia
19. Dr inż. Katarzyna Żółkoś - starszy wykładowca, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański.
§  2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Oliwsko-Darżlubskie".
§  3. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami: ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań Rady należy:
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Lasy Oliwsko-Darżlubskie";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Oliwsko-Darżlubskie" na wniosek dyrektora RDLP w Gdańsku oraz z własnej inicjatywy.
§  4. Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Oliwsko-Darżlubskie".
§  5.
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Gdańsku protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. Kadencja Rady trwa pięć lat.
§  9. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Gdańsku.
§  10. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  11. Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.