Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 18
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie" na okres marzec 2013 - luty 2018

ZO-731-34/2013

Na podstawie art. 33 ust 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie", zwaną dalej Radą, na okres marzec 2013 - luty 2018 w następującym składzie:
1. Dr Jacek Chodorowski - adiunkt, Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2. Dr inż. Stanisław Drozdowski - adiunkt, Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3. Zofia Fuszara - nauczycielka, Zespół Szkół w Potoku Stanach
4. Dr Grzegorz Grzywaczewski - adiunkt, Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
5. Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego
6. Dr hab. Bogdan Lorens - kierownik Zakładu Geobotaniki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
7. Agnieszka Marcela - pierwszy zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
8. Ryszard Pastuszak - kierownik Oddziału Terenowego w Zamościu, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
9. Dr Małgorzata Piotrowska - zastępca prezesa, Komitet Ochrony Kuraków
10. Dr hab. Bolesław Porter- profesor SGGW, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
11. Beata Sielewicz - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
12. Artur Skiba - przedsiębiorca, Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych
13. Janina Skubik - prezes zarządu, Lokalna Grupa Działania "Leśny krąg"
14. Dr hab. Andrzej Tomek - profesor UR, Zakład Zoologii i Łowiectwa, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
§  2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Janowskie".
§  3. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami: ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań Rady należy:
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Lasy Janowskie";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Janowskie" na wniosek dyrektora RDLP w Lublinie oraz z własnej inicjatywy.
§  4. Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Janowskie".
§  5.
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Lublinie protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. Kadencja Rady trwa pięć lat.
§  9. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Lublinie.
§  10. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  11. Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.