Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie" na okres luty 2013 - styczeń 2018.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.3.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 3
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie" na okres luty 2013 - styczeń 2018 1

ZO-731-11/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. 2
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie", zwaną dalej Radą, na okres luty 2013 - styczeń 2018 w następującym składzie:
1.
Czesław Balcerzak - Wójt Gminy Rychtal
2.
Janusz Bańkowski - dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu
3.
Krzysztof Bochen - Wójt Gminy Sośnie
4.
Zbigniew Dąbień - właściciel firmy "Domel" w Kępnie
5.
Paweł Dolata - lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
6.
Paweł Komorowski - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego w Gołuchowie
7.
Prof. dr hab. Antoni Miler - kierownik Katedry Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
8.
Krzysztof Rasiak- Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego
9.
Dr Grzegorz Rączka - Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
10.
Dr inż. Paweł Strzeliński - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11.
Henryk Sztukowski - dyrektor Gimnazjum w Odolanowie
12.
Marek Trzecieliński - Gospodarstwo Rybackie w Przygodzicach
13.
Józef Wajs - Burmistrz Miasta i Gminy Odolanów
14.
Prof. dr hab. Wojciech Wesoły - kierownik Zakładu Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego, Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
15.
Tomasz Wiktor - prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
16.
Danuta Wojciechowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.
§  2.
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Rychtalskie".
§  3.
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:
*
projektów planów urządzenia lasu wraz z programami: ochrony przyrody i edukacji leśnej,
*
projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
*
projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
*
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
*
działalności edukacyjnej,
*
turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań Rady należy:
*
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Lasy Rychtalskie";
*
wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Rychtalskie" na wniosek dyrektora RDLP w Poznaniu i z własnej inicjatywy.
§  4.
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Rychtalskie".
§  5.
1.
Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2.
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6.
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Poznaniu protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7.
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. 3
Kadencja Rady trwa pięć lat.
§  9.
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Poznaniu.
§  10.
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  11.
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 decyzji nr 25 z dnia 11 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.65) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2013 r.
2 § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 2 decyzji nr 25 z dnia 11 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.65) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2013 r.
3 § 8 zmieniony przez § 3 decyzji nr 25 z dnia 11 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.65) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2013 r.