Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.8/9.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2012 r.

DECYZJA Nr 54
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie" na lata 2012-2014

ZO-731-34/2012

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie", zwaną dalej Radą, na lata 2012-2014 w następującym składzie:
1) dr Michał Goc - kierownik Pracowni Zoologii Kręgowców, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański;
2) Wiesława Kamińska - kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej;
3) Piotr Zięcik - wiceprezes Stowarzyszenia Obserwatorów Ptaków Wędrownych "Drapolicz";
4) Tomasz Lewandowski - Wiceprezydent Miasta Elbląga, Urząd Miasta Elbląg;
5) Wojciech Woch - kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana;
6) Alicja Nowak- dyrektor Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska
7) Stanisław Dąbrowski - regionalny dyrektor ochrony środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie;
8) Ryszard Zagalski - przewodniczący Rady Powiatu w Elblągu, wiceprezes ZOW ZOSP RP województwa warmińsko-mazurskiego;
9) Maria Gawryluk - p.o. kierownika Delegatury Wojewódzkiego Zarządu Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu;
10) dr Henryk Horbaczewski - przewodniczący zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych;
11) dr Rafał Szymczyk - właściciel Eko-Projekt - Pracowni Ekspertyz Przyrodniczych Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie;
12) Wieńczysław Tylkowski - Łowczy Okręgowy PZŁ Elbląg, Polski Związek Łowiecki;
13) prof. dr hab. Stanisław Czachorowski - Katedra Ekologii Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
14) Marzena Żachowska - pedagog, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu.
§  2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdański w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Elbląsko-Żuławskie".
§  3. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie projektów:
* planów zagospodarowania przestrzennego,
* planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
* objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* rocznych planów gospodarczych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie",
* turystycznego udostępniania terenów LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie",
* programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod zachowania tych zasobów,
* planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
* budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.
Ponadto do zadań Rady należy:
* propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie";
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich sprawach dotyczących LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie" na wniosek dyrektora RDLP w Gdańsku i z własnej inicjatywy.
§  4. Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu "w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie" w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§  5.
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Gdańsku protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. Kadencja Rady trwa trzy lata.
§  9. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Gdańsku.
§  10. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  11. Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.