Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2020-2024. - OpenLEX

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2020-2024.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 24
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2020-2024

ZE.7160.7.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska", zwaną dalej radą, na okres kadencji 2020-2024 w następującym składzie:
1.
Kazimierz Antowski - Prezes, Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych w Białymstoku
2.
Beata Bezubik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
3.
Mirosław Bielawski - Dyrektor Programowy, Radio Białystok S.A.
4.
Dr inż. Maciej Borzyszkowski - Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
5.
Ks. Alfred Butwiłowski - Proboszcz, Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, Wasilków - Święta Woda
6.
Jacek Chrulski - Burmistrz, Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
7.
Elżbieta Chrabołowska - Dyrektor, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
8.
Dr hab. Ewa Czech, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet w Białymstoku
9.
Dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz, Urząd Miejski w Supraślu
10.
Wiesław Dudowicz - Prezes, DAK_POL Zakład Drzewny
11.
Jolanta Gudalewska - Burmistrz, Urząd Miejski w Krynkach
12.
Krzysztof Jakubowski - Komendant, Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Białostocka
13.
Dr inż. Andrzej Kamocki - Adiunkt, Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej, Politechnika Białostocka
14.
Dr Andrzej Kruszewicz - Dyrektor, Ogród Zoologiczny w Warszawie
15.
Joanna Kurzawa - Dyrektor, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
16.
Dr Dariusz Kużelewski - Adiunkt, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
17.
Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Dziekan, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
18.
Dr inż. Tomasz Ołdytowski - Prezes, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Supraśla
19.
Tadeusz Tokarewicz - Wójt, Urząd Gminy Szudziałowo
20.
Joanna Sokólska - Dyrektor, Biuro Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska
21.
Halina Zembowska - Współwłaściciel, Hotel Knieja w Supraślu.
§  2. 
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Knyszyńska".
§  3. 
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
*
projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej,
*
projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
*
projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
*
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
*
działalności edukacyjnej,
*
turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań rady należy:
*
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Puszcza Knyszyńska";
*
wydawanie opinii w sprawach LKP "Puszcza Knyszyńska" na wniosek dyrektora RDLP w Białymstoku oraz z własnej inicjatywy.
§  4. 
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Puszcza Knyszyńska".
§  5. 
1. 
Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2. 
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. 
Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Białymstoku protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. 
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. 
Kadencja rady trwa pięć lat.
§  9. 
Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Białymstoku.
§  10. 
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
§  11. 
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".