B.I.LP.2018.10.153

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 156
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie" na lata 2018-2022

OE.7160.21.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie", zwaną dalej radą, na okres kadencji 2018-2022 w następującym składzie:
1. Anna Chamratowicz - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Policach
2. Wojciech Chlubek - Business Development Manager, IKEA Industry Poland
3. Paweł Mirowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
4. Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
5. Marcin Siedlecki - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
6. Prof. dr hab. Ignacy Korczyński - Katedra Entomologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
7. Dr inż. Grzegorz Nowak - adiunkt, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
8. Dr inż. Paweł Rutkowski - Kierownik Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
9. Dariusz Gapiński - Stowarzyszenie "Progdar Maraton Team"
10. Maciej Szyszko - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Biomaszyna"
11. Małgorzata Siemianowska - Sołtys Trzebieży
12. Dr Tadeusz Leśnik - Tansgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu
13. Iwona Rydzykowska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Analiz i Strategii, Kuratorium Oświaty w Szczecinie
14. Kazimierz Szarzanowicz - Wójt Gminy Stargard Szczeciński
15. Krystyna Wolniak - Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska PTTK, Regionalny Oddział Szczeciński
16. Marzena Grzywińska - Wójt Gminy Stare Czarnowo
17. Zbyszek Kimel - Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie.
§  2.  Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie".
§  3.  Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań rady należy:
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Puszcze Szczecińskie";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Puszcze Szczecińskie" na wniosek dyrektora RDLP w Szczecinie oraz z własnej inicjatywy.
§  4.  Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Puszcze Szczecińskie".
§  5. 
1.  Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2.  Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady stanowią prezydium rady.
§  6.  Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Szczecinie protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7.  Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8.  Kadencja rady trwa pięć lat.
§  9.  Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Szczecinie.
§  10.  Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
§  11.  Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r, o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".