Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 22
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Świętokrzyska" na okres marzec 2013 - luty 2018

ZO-731-39/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Świętokrzyska", zwaną dalej Radą, na okres marzec 2013 - luty 2018 w następującym składzie:
1. Marin Ferdek - radny Powiatu Kieleckiego
2. Tomasz Hałatkiewicz - dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
3. Bogdan Klikowicz - prezes Towarzystwa Miłośników Karczówki
4. Jacek Kowalczyk - dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Kielcach
5. Anna Kowalska - dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku
6. Prof. dr hab. Jan Łuszczyński - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
7. Edyta Marcinkowska - zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
8. Ludwik Maskalon - prezes Towarzystwa Badania i Ochrony Przyrody w Jędrzejowie
9. Jarosław Mikołajczyk - przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach
10. Waldemar Pietrasik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
11. Prof. dr hab. Ryszard Poznański - Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
12. Irena Sochacka - p.o. dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
13. Ryszard Sowa - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
14. Robert Urbański - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Kielce
15. Krystyna Wójcik-Daniluk - zastępca dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
§  2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Świętokrzyska".
§  3. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami: ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań Rady należy:
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Puszcza Świętokrzyska";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Puszcza Świętokrzyska" na wniosek dyrektora RDLP w Radomiu oraz z własnej inicjatywy.
§  4. Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Puszcza Świętokrzyska".
§  5.
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Radomiu protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. Kadencja Rady trwa pięć lat.
§  9. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Radomiu.
§  10. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  11. Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.