Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "PUSZCZA NOTECKA” na lata 2008–2011.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.6.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2009 r.

DECYZJA Nr 32
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 maja 2008 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "PUSZCZA NOTECKA" na lata 2008-2011

ZO-731-1-27/08

Na podstawie art. 33, ust. 1 oraz art. 13 b, ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 56, poz. 679, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje.

§  1.
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "PUSZCZA NOTECKA", zwaną dalej radą na lata 2008-2011 w następującym składzie:

1. Prof. dr hab. Andrzej Kolk - Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Las, 05-090 Raszyn.

2. Dr inż. Władysław Kusiak - redaktor "Przeglądu Leśniczego", ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań.

3. Dr inż. Tadeusz Mizera - Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań.

4. Mgr inż. Stefan Perz - kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, ul. Kościuszki 22, 78-400 Szczecinek.

5. Dr Jerzy Ptaszyk - wojewódzki konserwator przyrody w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

6. Dr Grzegorz Wojtaszyn - chiropterolog, ul. Reja 2, 64-980 Trzcianka.

7. Dr Ferdynand Szafrański - PTTK Poznań, Osiedle Jana III Sobieskiego 27d/29, 60-688 Poznań.

8. Andrzej Szczygieł - kierownik Ośrodka Kopalń Gorzów, 74-400 Dębno.

9. Piotr Voelkel - prezes "VOX INDUSTRIE", ul. Gnieźnieńska 26/28, 62-006 Kobylnica.

10. Stefan Leciejewski - wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Pile, ul. Łowiecka 10/16, 64-920 Piła.

11. Mgr inż. Albert Tabaka - dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, Goraj-Zamek 5, 64-700 Czarnków.

12. Ewa Godawa - wiceprezes zarządu "Steico", ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków.

13. Adam Ignacik - konserwator przyrody, Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

14. Ewa Kułakowska - dyrektor Muzeum Puszczy Noteckiej, Plac Wolności 11, 66-530 Drezdenko.

15. Adam Korzeniowski - nauczyciel, ul. Szosowa 60, 66-544 Lipki Wielkie 2.

16. Prof. dr hab. Ludwik Lipnicki - kierownik Zakładu Biologii i Ochrony Przyrody AWF, ul. Niepodległości 12/2, 66-530 Drezdenko.

17. Paweł Guzikowski - inspektor nadzoru i kontroli w BULiGL, ul Żwirki i Wigury 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

18. Wojciech Wilento - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

19. Arkadiusz Piotrowski - burmistrz Miasta i Gminy Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna.

20. Dr inż. Antoni Sienkiewicz - kierownik Zakładu Siedliskoznawstwa Leśnego i Nawożenia Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul.Góralska 3, 60-623 Poznań.

21. Zdzisław Wiśniewski - Stowarzyszenie "SOS dla Puszczy Noteckiej", "AKME", ul. Brodzka 177, 54-067 Wrocław.

22. Marek Figlarz - p.o. kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 stycznia 143, 64-400 Międzychód.

23. Dr Anna Rusińska - Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań.

24. Inż. Bogdan Andrzej Jeran - naczelnik Wydziału Komunikacji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Obornikach Wielkopolskich, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki Wlkpolskie.

25. Mgr inż. Ryszard Kamiński - emerytowany wielkopolski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Masztalarska 3, 60-967 Poznań.

26. Inż. Andrzej Spychała - wójt Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

27. Mgr Ewa Hoffmann - zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań.

28. Dr Włodzimierz Łęcki - profesor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, ul. Słoneczna 16A/2, 60-286 Poznań.

29. Prof. dr hab. Hubert Szramka - Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań.

30. Prof. dr hab. Henryk Różański - kierownik Katedry Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań.

31. Dr Józef Grodecki - Katedra Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań.

32. 1 Mgr. inż. Mieczysław Trafis - burmistrz Gminy Sieraków

§  2.
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: Piła, Poznań i Szczecin, w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "PUSZCZA NOTECKA".
§  3.
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie projektów:

* planów zagospodarowania przestrzennego,

* planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,

* objęcia ochroną prawną nowych obiektów,

* rocznych planów gospodarczych,

* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,

* działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP "Puszcza Notecka",

* turystycznego udostępniania terenów LKP "Puszcza Notecka",

* programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod zachowania tych zasobów,

* planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,

* budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych;

ponadto do zadań rady należy:

* propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju w LKP "Puszcza Notecka",

* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich sprawach dotyczących LKP,

* wydawanie opinii w sprawach LKP na wniosek dyrektora RDLP: Piła, Poznań i Szczecin lub z własnej inicjatywy.

§  4.
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego są obligatoryjnie rozpatrywane przez komisje techniczno-gospodarcze w czasie opracowywania planów urządzania lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "PUSZCZA NOTECKA", w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez radę.
§  5.
Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
§  6.
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady stanowią Prezydium Rady.
§  7.
Przewodniczący rady reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje całokształtem prac, zwołuje posiedzenia oraz przekazuje dyrektorom RDLP: Piła, Poznań i Szczecin protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.

Do zwoływania posiedzeń rady upoważniony jest również zastępca przewodniczącego rady, a w szczególnych wypadkach - również dyrektorzy RDLP.

§  8.
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  9.
Kadencja rady trwa trzy lata.
§  10.
Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Pile.
§  11.
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego, w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  12.
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet na podstawie przepisów obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników państwowych jednostek organizacyjnych.
§  13.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  14.
Traci moc decyzja nr 8 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 7 lutego 2005 roku w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej LKP "Puszcza Notecka" na lata 2005-2008.
§  15.
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalania standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych (znak: OR-013-3/07) - niniejsza decyzja należy do grupy aktów kreujących struktury szczególne, ujętych w załączniku do ww. zarządzenia pod pozycją 3c.
1 Z dniem 9 lutego 2009 r. powołuje się do składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "PUSZCZA NOTECKA" na lata 2008-2011 pana mgr. inż. Mieczysława Trafisa - burmistrza Gminy Sieraków, zgodnie z § 1 decyzji nr 10 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "PUSZCZA NOTECKA" (B.I.LP.09.3.26).