Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "SUDETY ZACHODNIE".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2005.4.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2005 r.

DECYZJA Nr 20
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 1 kwietnia 2005 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Sudety Zachodnie".

ZO-731-1-24/05

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13 b ust 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. 2000 r. Dz. U. Nr 56 poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., ustalam co następuje:

§  1.
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "SUDETY ZACHODNIE" zwaną dalej Radą - w następującym składzie:

1. Prof. dr hab. Władysław Barzdajn - Kierownik Katedry Hodowli Lasu, Wydział Leśny AR w Poznaniu im. Augusta Cieszkowskiego,

2. Dr hab. Ignacy Korczyński - Kierownik Katedry Entomologii Leśnej, Wydział Leśny AR w Poznaniu im. Augusta Cieszkowskiego,

3. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak - Kierownik Zakładu Ekologistyki i Ochrony Atmosfery. Politechnika Wrocławska,

4. Prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz - Prezes Fundacji Wolne Inicjatywy Edukacyjne we Wrocławiu,

5. Dr inż. Mirosław Grzyb - Koordynator Projektów w Sektorze Ochrony Bioróżnorodności - Ekofundusz,

6. Dr Lech Poprawski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

7. Dr Andrzej Raj - wicedyrektor Karkonioskiego PN, członek WROP,

8. Dr Bernard Końca - Kierownik ZOL we Wrocławiu,

9. Halina Liberacka - Wojewódzki Konserwator Przyrody, Dolnośląski Urząd Wojewódzki,

10. Andrzej Pawluszek - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego,

11. Ryszard Mochola - Dyrektor Karkonoskiego PN,

12. Jacek Włodyga - Starosta Jeleniogórski,

13. Zbigniew Misiuk - Burmistrz Miasta Szklarska Poręba,

14. Zbigniew Szereniuk - Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój,

15. Andrzej Jasiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk,

16. Wojciech Poczynek - Wójt Gminy Stara Kamienica,

17. Jan Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lubaniu,

18. Wiesława Stasik - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie Zdroju,

19. Zbigniew Sobierajski - p.o. Dyrektora Leśnego Banku Genów w Kostrzycy.

20. Andrzej Jabłoński - Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego,

21. Julian Gozdowski - Prezes Stowarzyszenia "Bieg Piastów",

22. Wojciech Kudera - Prezes Zarządu Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej "Interferie S.A.",

23. Agnieszka Wierzbicka - Prezes Lubańskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Agenda 21",

24. Roman Gramsz - Prezes Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego,

25. Zbigniew Jaśniak - Właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "TOP-HAND",

26. Piotr Kaczmarski - Dziennikarz Polskiego Radia Wrocław S.A, Oddział Jelenia Góra,

27. Marek Chromicz - Dziennikarz Gazety "Nowiny Jeleniogórskie".

§  2.
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "SUDETY ZACHODNIE".
§  3.
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie projektów:

- planów zagospodarowania przestrzennego,

- planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,

- objęcia ochroną prawną nowych obiektów,

- rocznych planów gospodarczych,

- tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,

- działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP,

- turystycznego udostępniania terenów LKP,

- programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod zachowania tych zasobów,

- planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,

- budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

Ponadto do zadań Rady należy:

- propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP "Sudety Zachodnie",

- współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich sprawach dotyczących LKP,

- wydawanie opinii w sprawach LKP na wniosek dyrektora RDLP we Wrocławiu lub z własnej inicjatywy.

§  4.
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego są obligatoryjnie rozpatrywane przez Komisje Techniczno-Gospodarcze w czasie opracowywania planów urządzania lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Sudety Zachodnie" w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§  5.
Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
§  6.
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  7.
Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje całokształtem prac Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP we Wrocławiu protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  8.
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  9.
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§  10.
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP we Wrocławiu.
§  11.
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków Funduszu Leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  12.
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością w której odbywa się posiedzenie przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet na podstawie przepisów obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników państwowych jednostek organizacyjnych.
§  13.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.