Powołanie Rady Naukowo-Społecznej III Kadencji Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" na lata 2012-2014.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2012.5.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 12
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej III Kadencji Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" na lata 2012-2014

ZO-731-18/2012

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz.U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1.
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego", zwaną dalej Radą, na lata 2012-2014 w następującym składzie:
1)
prof. dr hab. inż. Józef Suliński - Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
2)
prof. dr hab. inż. Janusz Sabor - Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
3)
dr hab. inż. Jerzy Lesiński - Instytut Bioróżnorodności Leśnej, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
4)
dr Kazimierz Majerczyk - LZD Krynica, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
5)
Jan Golonka - Starosta Nowosądecki;
6)
dr Dariusz Reśko - Burmistrz Gminy Uzdrowiskowej Krynica Zdrój;
7)
Tomasz Kmiecik - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój;
8)
Jan Golba - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Zdrój;
9)
Władysław Wnętrzak - Wójt Gminy Rytro;
10)
Marek Janczak - Wójt Gminy Łabowa;
11)
Tadeusz Wieczorek - Popradzki Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego;
12)
Piotr Garwol - Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
13)
dr Bożena Kotońska - zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator Przyrody;
14)
Roman Kluska - propagator zdrowej żywności "Prawdziwe Jedzenie";
15)
Tadeusz Ogorzałek - prezes Zarządu Okręgu LOP w Nowym Sączu;
16)
Grzegorz Skalski - dyrektor Technikum Leśnego w Starym Sączu;
17)
Wiesława Legutko - nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu;
18)
Tomasz Baziak - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej;
19)
Teresa Trąd - leśnik, emerytowana nauczycielka;
20)
Kinga Chebda - dyrektor Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej;
21)
Czesław Poręba - Zakład Usług Leśnych "Tartacznictwo-Handel Drewnem"
22)
Ryszard Górski - Firma Produkcyjno-Usługowa "Drewmex";
23)
Jan Widełka - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.
§  2.
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Beskidu Sądeckiego".
§  3.
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie projektów:
*
planów zagospodarowania przestrzennego,
*
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
*
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
*
rocznych planów gospodarczych,
*
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
*
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego",
*
turystycznego udostępniania terenów LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego",
*
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod zachowania tych zasobów,
*
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
*
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

Ponadto do zadań Rady należy:

*
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego" ;
*
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich sprawach dotyczących LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego";
*
wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego" na wniosek dyrektora RDLP w Krakowie i z własnej inicjatywy.
§  4.
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego" w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§  5.
1.
Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2.
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6.
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Krakowie protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7.
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8.
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§  9.
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Krakowie.
§  10.
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  11.
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.