Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się na okres od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 23 maja 2015 r. Radę Młodych Naukowców, zwaną dalej "Radą".
2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
1. W skład Rady wchodzą:
1) Karolina Czarnecka;
2) Jerzy Domżał;
3) Miłosz Jaguszewski;
4) Przemysław Korytkowski;
5) Emanuel Kulczycki;
6) Agnieszka Kurczewska;
7) Kinga Kurowska;
8) Jacek Lewicki;
9) Łukasz Michalczyk;
10) Maria Mosor;
11) Michał Nikodem;
12) Piotr Oprocha;
13) Krystyna Oracz;
14) Rafał Ruzik;
15) Bartosz Sołowiej;
16) Magdalena Stobińska;
17) Adam Szot;
18) Bożena Tyliszczak.
2. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
§  3.
1. Do zadań Rady należy wspieranie rozwoju kariery młodych naukowców, w szczególności przez następujące działania:
1) identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;
2) przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców;
3) zapoznawanie młodych naukowców z mechanizmami finansowania nauki;
4) wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;
5) upowszechnianie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.
2. Rada sporządza opinie i oceny w sprawach wskazanych przez Ministra lub z własnej inicjatywy.
3. Rada może występować do innych organów lub instytucji o zajęcie stanowiska w sprawach należących do zakresu jej działania.
4. Rada może sporządzać dla Ministra rekomendacje w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej państwa.
§  4.
1. Rada działa na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Rada podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, oddanych przez co najmniej połowę członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, wyznaczonego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.
3. Przewodniczący Rady może zdecydować o przyjęciu przez Radę opinii, oceny lub rekomendacji w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.
4. Szczegółowy tryb działania Rady określa przyjęty przez nią regulamin.
§  5.
1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
2. Przewodniczący Rady:
1) zwołuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy tym posiedzeniom;
2) wyznacza Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do zastępowania go w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Rady;
3) może wyznaczać zadania dla poszczególnych członków Rady oraz powoływać spośród członków Rady zespoły robocze do realizacji wyznaczonych zadań;
4) przedstawia Ministrowi na koniec kadencji sprawozdanie z działalności Rady;
5) wnioskuje do Ministra o zlecenie opracowania analiz, opinii lub ekspertyz na potrzeby Rady.
§  6.
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący Rady lub zastępujący go Wiceprzewodniczący Rady, wyznaczony zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.
2. Opinie, oceny i rekomendacje Rady stanowią załączniki do protokołów, które są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministerstwem".
§  7.
1. Ministerstwo zapewnia zamiejscowemu członkowi Rady, w związku z udziałem w pracach Rady, zwrot kosztów:
1) zakwaterowania we wskazanym przez Ministerstwo hotelu;
2) przejazdu środkami krajowego publicznego transportu kolejowego w klasie 2 oraz publicznego transportu autobusowego, w wysokości wynikającej z dokumentów potwierdzających ich poniesienie;
3) przelotu samolotem na terenie kraju, w wysokości wynikającej z dokumentów potwierdzających ich poniesienie, nieprzekraczającej jednak równowartości biletu za przejazd środkiem krajowego publicznego transportu kolejowego w klasie 2 na tej samej trasie.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków przewidzianych w budżecie państwa w części 28 - Nauka, w dziale 750 - Administracja publiczna.
§  8. Obsługę prac Rady zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).