Powołanie Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego im. gen. dyw. Stefana... - OpenLEX

Powołanie Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "GROTA".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2013.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "GROTA"

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się Radę Konsultacyjną, zwaną dalej "Radą", przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "GROTA", zwanym dalej "COS ABW".
2.
Rada pełni funkcję opiniodawczą, doradczą oraz konsultacyjną dla Szefa ABW.
§  2.
Rada wykonuje następujące zadania:
1)
formułuje opinie, udziela konsultacji i doradza w sprawach związanych z organizacją i działalnością COS ABW;
2)
wspiera prace koncepcyjne w zakresie podnoszenia kwalifikacji i efektywności realizacji ustawowych zadań przez funkcjonariuszy ABW;
3)
inicjuje i wspiera wszelkie formy publicznej dyskusji o sposobach reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, prognozowania tych zagrożeń i kierunków rozwoju służb specjalnych;
4)
podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju współpracy COS ABW z uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi i szkoleniowymi, a także partnerami zagranicznymi.
§  3.
1.
W skład Rady wchodzą:
1)
przewodniczący Rady;
2)
sekretarz Rady - dyrektor COS ABW;
3)
członkowie Rady.
2.
Przewodniczącego Rady oraz jej członków powołuje i odwołuje Szef ABW.
3.
Członkostwo w Radzie wygasa wraz z odwołaniem Szefa ABW.
4.
W pracach Rady mogą uczestniczyć, zaproszone przez przewodniczącego Rady, w uzgodnieniu z Szefem ABW osoby, których wiedza lub doświadczenie związane są z przedmiotem obrad Rady.
5.
Dostęp do informacji niejawnych członków Rady oraz osób, o których mowa w ust. 4, odbywa się na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
§  4.
1.
Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Szefa ABW.
2.
Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
3.
Rada sporządza roczne sprawozdania ze swej działalności.
§  5.
1.
Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje Radę na zewnątrz, a w szczególności:
1)
opracowuje w porozumieniu z Szefem ABW tematy prac Rady;
2)
przedstawia Szefowi ABW sprawozdanie, o którym mowa w§ 4 ust. 3, w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
2.
Przewodniczący Rady ma prawo współdziałania z jednostkami organizacyjnymi ABW oraz instytucjami zewnętrznymi, w sprawach objętych zakresem działania Rady w zakresie uzgodnionym z Szefem ABW.
3.
W przypadku, gdy przewodniczący Rady nie może czasowo wykonywać swoich zadań, zastępuje go sekretarz Rady.
§  6.
1.
Sekretarz Rady zapewnia obsługę organizacyjną prac Rady.
2.
Do obowiązków sekretarza Rady należy w szczególności:
1)
powiadamianie członków Rady o miejscu i terminie posiedzenia;
2)
powiadamianie osób zapraszanych na posiedzenia Rady o miejscu, terminie oraz oczekiwaniach w stosunku do nich ze strony Rady;
3)
dostarczanie niezbędnych materiałów i projektów dokumentów;
4)
sporządzanie protokołu z posiedzenia Rady, o którym mowa w § 4 ust. 2, i przedstawianie go do podpisu przewodniczącemu Rady;
5)
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady;
6)
sporządzanie projektu rocznego sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 3, i przedkładanie go Przewodniczącemu Rady;
7)
przedkładanie w Biurze Finansów ABW listy obecności członków Rady na jej posiedzeniu.
3.
Sekretarz Rady zapewnia ochronę informacji niejawnych w toku posiedzeń Rady.
4.
Sekretarz Rady może powierzyć protokołowanie przebiegu posiedzenia Rady wyznaczonemu przez siebie funkcjonariuszowi COS ABW.
§  7.
1.
Obsługę techniczno-biurową prac Rady zapewnia COS ABW.
2.
W przypadku, gdy Rada obraduje w innej niż COS ABW jednostce organizacyjnej ABW, obsługę, o której mowa w ust. 1, zapewnia jednostka organizacyjna ABW, na terenie której odbywa się posiedzenie Rady.
§  8.
1.
Koszty działalności Rady pokrywane są z budżetu ABW.
2.
W związku z udziałem w posiedzeniach Rady, jej członkom nie będącym funkcjonariuszami ABW, przysługują:
1)
zryczałtowane diety;
2)
zwrot kosztów podróży i noclegów.
3.
Diety, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w wysokości 300 zł przysługują za każdy dzień udziału w posiedzeniach Rady.
4.
Zwrot kosztów podróży i noclegów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje w wysokości udokumentowanej rachunkami, fakturami lub biletami potwierdzającymi poniesienie poszczególnych wydatków.
§  9.
1.
Należności, o których mowa w § 8 ust. 2, wypłacane są przez Biuro Finansów ABW:
1)
w formie gotówkowej lub przelewem na wskazany przez członka Rady rachunek bankowy;
2)
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia w Biurze Finansów ABW przez:
a)
sekretarza Rady - listy obecności, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 7;
b)
członków Rady - dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 4.
§  10.
Traci moc:
1)
zarządzenie nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "GROTA";
2)
decyzja nr 42 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" oraz ustalenia wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.