Powołanie Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2016.56

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie powołania Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Radę Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwaną dalej "Radą".
§  2.  2
 W skład Rady wchodzą:
1)
przewodniczący - Wojciech Murdzek;
2)
zastępca przewodniczącego - Piotr Krasiński;
3)
członkowie:
a)
Jarosław Protasiewicz,
b)
Andrzej Sobecki,
c)
Małgorzata Wartacz,
d)
Łukasz Wawer,
e)
Tadeusz Więckowski.
§  3.  3
 Do zadań Rady należy:
1)
zapewnienie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego wsparcia eksperckiego przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwanego dalej "Systemem";
2)
analizowanie i opiniowanie prac prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy mających na celu rozwój Systemu;
3)
monitorowanie funkcjonowania Systemu.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami Rady, w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Rady oraz im przewodniczy;
2)
zaprasza na posiedzenia Rady osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady;
3)
informuje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o bieżących pracach prowadzonych przez Radę.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego.
§  5. 
1. 
Rada działa na posiedzeniach.
2. 
Stanowiska Rady są podejmowane w drodze uzgodnień.
§  6. 
1. 
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady.
2. 
Protokół zawiera w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń Rady.
§  7. 
Obsługę Rady zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 1 marca 2023 r. (Dz.Urz.MEiN.2023.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2023 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 września 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2019 r.