Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2018.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych, zwaną dalej "Radą".
§  2.  W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady - Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
2) Zastępca Przewodniczącego Rady - Urszula Martynowicz - Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
3) 2  członkowie Rady:
a) Wojciech Banasiak - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,
b) Małgorzata Banasik-Rusak - Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach,
c) Lucyna Brodziak - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy,
d) Marian Deręgowski - Dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni,
e) Grażyna Dzida - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
f) Elżbieta Galus - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Bolesława Prusa w Grodkowie,
g) Teresa Horst - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,
h) Ryszard Kaźmierczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi,
i) Henryk Jan Kiełkowski -Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
j) Marian Klimczak - Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie,
k) Marek Kolarski - Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie,
l) Tomasz Lampkowski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie,
m) Bronisława Jolanta Lewandowska - Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,
n) Janusz Matuszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu,
o) Jacek Misiuk - Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie,
p) Elżbieta Moskal - Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,
q) Tadeusz Najdora - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim,
r) Leszek Naumowicz - Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą,
s) Jan Orłowski - Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,
t) Maria Peć - Zastępca Dyrektora w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-

Gastronomicznych nr 1 w Warszawie,

u) Jacek Pietroszek - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie,
v) Zbigniew Piotrowski - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,
w) Tomasz Połomski - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,
x) Stefan Procyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie,
y) Ryszard Pyssa - Dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
z) Marian Ramut - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu,
za) Halina Samko - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
zb) Józef Sokolik - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
zc) Joanna Sokół - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie,
zd) Marek Tomasiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie,
ze) Adam Tomaszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu,
zf) Elżbieta Urbańska-Golec - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu,
zg) Urszula Więcek - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie Koźlu,
zh) Ireneusz Wiśniewski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu,
zi) Maria Witomska-Rynkowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie,
zj) Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju,
zk) Danuta Maria Wojtowicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,
zl) Małgorzata Woźniak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie,
zm) Renata Wypasek - Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku,
zn) Zbigniew Zalas - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,
zo) Sławomir Zieliński - Zastępca Dyrektora w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie,
zp) Joanna Żebrowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach.
§  3.  Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami, w szczególności ekspertów lub specjalistów w sprawach omawianych w ramach prac Rady.
§  4.  Do zadań Rady należy w szczególności:
1) inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym:
a) udział w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych,
b) organizowanie wstępnych konsultacji nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców,
c) wspieranie Ministra Edukacji Narodowej i kuratorów oświaty w konsultowaniu proponowanych zmian w kształceniu zawodowym;
2) organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.
§  5. 
1.  Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym.
2.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
§  6. 
1.  Obsługę merytoryczną Rady zapewnia Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
2.  Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Rady zapewnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. poz. 2315).
2 § 2 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 1 z dnia 14 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MEN.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 24 stycznia 2020 r. (Dz.Urz.MEN.2020.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 stycznia 2020 r.