Dz.Urz.MC.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Rady do spraw współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Radę do spraw współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych, zwaną dalej "Radą".
§  2.  Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wsparcie Ministra Cyfryzacji w kształtowaniu polityki przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w zakresie dotyczącym kościołów i związków wyznaniowych;
2) konsultowanie działań podejmowanych przez Ministra Cyfryzacji w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych w zasobach i archiwach pozostających w zasobach kościołów i związków wyznaniowych.
§  3.  W skład Rady wchodzą następujący członkowie:
1) Maciej Kawecki - Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji - jako Przewodniczący;
2) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3) przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich;
4) przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka;
5) przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) przedstawiciele kościołów oraz związków wyznaniowych, które powołały niezależne organy nadzorcze, o których mowa w art. 91 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE".
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Rady, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Rady;
2) ustala porządek obrad;
3) prowadzi posiedzenia;
4) przydziela zadania członkom Rady.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Rady.
§  5. 
1.  W pracach Rady mogą brać udział, z prawem głosu, osoby niebędące członkami Rady zaproszone przez Przewodniczącego, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, innych niż określonych w § 3 pkt 6.
2.  Zgłoszenie zainteresowania pracami Rady, podmioty o których mowa w ust. 1 mogą składać bezpośrednio do Przewodniczącego Rady, co najmniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
§  6.  W pracach Rady mogą brać udział, bez prawa głosu, eksperci posiadający wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia wskazane przez Radę, zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą większości członków Rady.
§  7. 
1.  Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad Przewodniczący doręcza uczestnikom posiedzenia nie później niż na pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3.  Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§  8. 
1.  Rada wyraża swoje stanowisko w formie rekomendacji lub opinii.
2.  Rozstrzygnięcia Rady zapadają w drodze uzgodnienia.
3.  W przypadkach, w których osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywny Przewodniczącego, poddany głosowaniu.
4.  Przewodniczący Rady zarządza głosowanie wśród członków Rady oraz osób, o których mowa w § 5 ust. 1, obecnych na posiedzeniu. O treści stanowiska decyduje większość głosów. Głosów wstrzymujących nie liczy się. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
§  9. 
1.  Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2.  Protokół zawiera w szczególności:
1) porządek obrad;
2) listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu;
4) przyjęte przez Radę stanowisko w formie rekomendacji lub opinii;
5) dokumenty stanowiące przedmiot obrad.
§  10.  Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
§  11.  Obsługę prac Rady zapewnia Departament Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.