Powołanie Rady do spraw transportu intermodalnego. - OpenLEX

Powołanie Rady do spraw transportu intermodalnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2012.84

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 4 grudnia 2012 roku
w sprawie powołania Rady do spraw transportu intermodalnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Radę do spraw transportu intermodalnego, zwaną dalej "Radą".
2.
Rada jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
1.
W skład Rady wchodzą:
1)
Przewodniczący Rady - Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej "Ministerstwem";
2)
Zastępca Przewodniczącego Rady - Dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie;
3)
Sekretarz Rady - wyznaczony przez Przewodniczącego pracownik Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie;
4)
członkowie Rady - po jednym przedstawicielu:
-
PKP S.A.,
-
Instytutu Kolejnictwa,
-
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
-
PKP CARGO S.A.,
-
Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi,
-
PCC Intermodal S. A.,
-
Polzug Intermodal POLSKA Sp. z o.o.,
-
Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych,
-
Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,
-
Instytutu Logistyki i Magazynowania,
-
Krajowej Izby Gospodarczej,
-
Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
2.
Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w jej pracach, jako niezależnych ekspertów z głosem doradczym, przedstawicieli:
1)
komórek organizacyjnych Ministerstwa;
2)
organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
3)
spółek, organizacji, instytucji lub innych podmiotów, których zakres działalności związany jest z realizacją zadań Rady.
§  3.
1.
Celem prac Rady jest wypracowanie kierunków działań dla poprawy warunków funkcjonowania transportu intermodalnego w Polsce m.in. poprzez likwidację istniejących barier prawnych i organizacyjnych.
2.
Do zadań Rady należy:
1)
sformułowanie rekomendacji przez wskazywanie pożądanych kierunków przyszłych działań Ministerstwa;
2)
opiniowanie działań już planowanych i podejmowanych w obszarze transportu intermodalnego.
3.
Zadania określone w ust. 2 Rada wykonuje w szczególności poprzez:
1)
zdefiniowanie głównych przeszkód w rozwoju transportu intermodalnego;
2)
opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych i wdrażanych przez Ministerstwo, dotyczących zagadnień intermodalnych;
3)
wskazanie dobrych praktyk dla rozwoju transportu intermodalnego;
4)
analizę istniejących warunków ekonomicznych dla transportu intermodalnego i ewentualne przygotowanie propozycji zmian lub nowych rozwiązań;
5)
wskazywanie możliwych działań służących podniesieniu konkurencyjności transportu kolejowego, zwłaszcza transportu jednostek intermodalnych, w stosunku do transportu drogowego ;
6)
ocenę istniejącego stanu prawnego i zidentyfikowanie barier oraz problemów prawnych dotyczących transportu intermodalnego.
§  4.
1.
Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz Rady.
2.
Do zadań Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy należy, w szczególności:
1)
inicjowanie i organizowanie posiedzeń Rady oraz kierowanie jej pracami;
2)
ustalanie terminów posiedzeń Rady i zawiadamianie o terminach jej członków;
3)
informowanie Podsekretarza Stanu właściwego ds. kolejnictwa o przebiegu i rezultatach prac zespołu;
4)
rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Rady;
5)
przedłożenie Ministrowi sprawozdania z prac Rady, obejmującego rekomendacje i opinie o których mowa w § 3 ust. 2.
§  5.
Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra współdziałają i udzielają pomocy Radzie, w szczególności poprzez udostępnianie niezbędnych informacji.
§  6.
1.
Posiedzenia Rady odbywają się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa.
2.
Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Rady zapewnia Departament Transportu Kolejowego w Ministerstwie.
3.
Informacja o terminie posiedzeń przekazywana będzie członkom Rady pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).