Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2012.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 4 grudnia 2012 roku
w sprawie powołania Rady do spraw transportu intermodalnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Radę do spraw transportu intermodalnego, zwaną dalej "Radą".
2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady - Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej "Ministerstwem";
2) Zastępca Przewodniczącego Rady - Dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie;
3) Sekretarz Rady - wyznaczony przez Przewodniczącego pracownik Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie;
4) członkowie Rady - po jednym przedstawicielu:
- PKP S.A.,
- Instytutu Kolejnictwa,
- PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
- PKP CARGO S.A.,
- Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi,
- PCC Intermodal S. A.,
- Polzug Intermodal POLSKA Sp. z o.o.,
- Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych,
- Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,
- Instytutu Logistyki i Magazynowania,
- Krajowej Izby Gospodarczej,
- Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
2. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w jej pracach, jako niezależnych ekspertów z głosem doradczym, przedstawicieli:
1) komórek organizacyjnych Ministerstwa;
2) organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
3) spółek, organizacji, instytucji lub innych podmiotów, których zakres działalności związany jest z realizacją zadań Rady.
§  3.
1. Celem prac Rady jest wypracowanie kierunków działań dla poprawy warunków funkcjonowania transportu intermodalnego w Polsce m.in. poprzez likwidację istniejących barier prawnych i organizacyjnych.
2. Do zadań Rady należy:
1) sformułowanie rekomendacji przez wskazywanie pożądanych kierunków przyszłych działań Ministerstwa;
2) opiniowanie działań już planowanych i podejmowanych w obszarze transportu intermodalnego.
3. Zadania określone w ust. 2 Rada wykonuje w szczególności poprzez:
1) zdefiniowanie głównych przeszkód w rozwoju transportu intermodalnego;
2) opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych i wdrażanych przez Ministerstwo, dotyczących zagadnień intermodalnych;
3) wskazanie dobrych praktyk dla rozwoju transportu intermodalnego;
4) analizę istniejących warunków ekonomicznych dla transportu intermodalnego i ewentualne przygotowanie propozycji zmian lub nowych rozwiązań;
5) wskazywanie możliwych działań służących podniesieniu konkurencyjności transportu kolejowego, zwłaszcza transportu jednostek intermodalnych, w stosunku do transportu drogowego ;
6) ocenę istniejącego stanu prawnego i zidentyfikowanie barier oraz problemów prawnych dotyczących transportu intermodalnego.
§  4.
1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz Rady.
2. Do zadań Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy należy, w szczególności:
1) inicjowanie i organizowanie posiedzeń Rady oraz kierowanie jej pracami;
2) ustalanie terminów posiedzeń Rady i zawiadamianie o terminach jej członków;
3) informowanie Podsekretarza Stanu właściwego ds. kolejnictwa o przebiegu i rezultatach prac zespołu;
4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Rady;
5) przedłożenie Ministrowi sprawozdania z prac Rady, obejmującego rekomendacje i opinie o których mowa w § 3 ust. 2.
§  5. Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra współdziałają i udzielają pomocy Radzie, w szczególności poprzez udostępnianie niezbędnych informacji.
§  6.
1. Posiedzenia Rady odbywają się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa.
2. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Rady zapewnia Departament Transportu Kolejowego w Ministerstwie.
3. Informacja o terminie posiedzeń przekazywana będzie członkom Rady pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).