Powołanie Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej. - OpenLEX

Powołanie Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2008.2.10

Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
Powołuję Radę do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej, zwaną dalej "Radą" w składzie:
1)
przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Madey;

2) 1
członkowie:
a)
prof. dr hab. Wojciech Cellary,
b)
dr hab. Stanisław Dylak,
c)
mgr Krzysztof Kurszewski,
d)
mgr Anna Beata Kwiatkowska,
e)
dr inż. Zbigniew Ledóchowski,
f)
dr inż. Janusz Morbitzer,
g)
mgr inż. Zdzisław Nowakowski,
h)
mgr inż. Ryszard Perkowski,
i)
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki,
j)
prof. dr hab. Maciej M. Sysło,
k
mgr Anna Trawka.
2.
Przewodniczącego i członków Rady powołuje i odwołuje Minister Edukacji Narodowej.
3.
Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.
§  2.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
proponowanie kierunków działań w edukacji, związanych z budową w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy;
2)
proponowanie tematów z zakresu edukacji informatycznej, edukacji medialnej i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych do wprowadzenia w nauczaniu;
3)
inicjowanie działań w zakresie wzrostu jakości edukacji poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych;
4)
wyrażanie opinii w kwestiach związanych z problematyką wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
§  3.
1.
Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego - wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.
2.
Przewodniczący Rady może tworzyć w ramach Rady zespoły robocze, określać ich skład i zakres zadań.
3.
Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady osoby nie będące jej członkami, w szczególności ekspertów w zakresie objętym zadaniami Rady.
4.
Przewodniczący Rady może wnioskować do Ministra Edukacji Narodowej o zlecenie opracowywania odpłatnych analiz, opinii lub ekspertyz na potrzeby prac Rady.
5.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6.
Posiedzenia Rady mogą być zwoływane także na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.
7.
Rada podejmuje decyzje większością głosów. Przyrównej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§  4.
1.
Obsługę administracyjną Rady prowadzi Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2.
Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.
§  5.
Rada pracuje do dnia 31 grudnia 2011 r.
§  6.
Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (Dz. Urz. MENiS Nr 2, poz. 6).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

1 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.Urz.MEN.09.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 marca 2009 r.