Powołanie Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MENiS.2004.2.6

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 3 lutego 2004 r.
w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje Radę do spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej, zwaną dalej "Radą" w składzie:
1)
przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Madey

2)
członkowie:
a)
prof. dr hab. Wojciech Cellary
b)
prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
c)
dr Zbigniew Ledóchowski
d)
dr inż. Janusz Morbitzer
e)
mgr inż. Zdzisław Nowakowski
f)
mgr inż. Andrzej J. Piotrowski
g)
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
h)
prof. dr hab. Wacław Strykowski
i)
prof. dr hab. Maciej M. Sysło
j)
mgr Anna Trawka
k)
Jerzy Wysokiński
2.
Przewodniczącego i członków Rady powołuje i odwołuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
3.
Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
§  2.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
proponowanie kierunków działań w związku z integracją z Unią Europejską i budową w Polsce Społeczeństwa Informacyjnego,
2)
proponowanie tematów z zakresu edukacji informatycznej, edukacji medialnej i zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędnych do wprowadzenia w nauczaniu,
3)
inicjowanie innych działań w zakresie edukacji informatycznej i medialnej,
4)
wyrażanie opinii w kwestiach związanych z problematyką edukacji informatycznej i medialnej.
§  3.
1.
Pracami rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego wyznaczony przez niego inny członek Rady.
2.
W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.
3.
W ramach Rady mogą być tworzone zespoły, które wypracowują stanowisko w określonej sprawie. Do udziału w pracach zespołu mogą być zapraszani eksperci.
4.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5.
Posiedzenia Rady mogą być zwoływane także na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, lub na wniosek co najmniej 50% członków Rady.
6.
Rada podejmuje decyzje większością głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§  4.
Obsługę administracyjną Rady prowadzi Wydział Informatyzacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.