Powołanie przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.236

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych

Na podstawie art. 36 ust. 2 i ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i 1820) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych, w składzie:
1)
Ewa Sidor - starszy sekretarz sądowy w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie - przewodniczący;
2)
Jolanta Erbel - zastępca głównego księgowego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi - zastępca przewodniczącego;
3)
Bożena Krzystyniak - specjalista ds. administracyjnych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach - zastępca przewodniczącego;
4)
Beata Merker - starszy sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Chorzowie - członek;
5) 1
 Beata Panfil - starszy inspektor ds. biurowości w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi - członek;
6)
Agata Osika - starszy sekretarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - członek;
7)
Beata Betlejewska - starszy sekretarz sądowy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie - członek;
8)
Renata Mielcarek - inspektor w Sądzie Okręgowym w Legnicy - członek.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2 .
1 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.Urz.MS.2023.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 marca 2023 r.
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Mianowanych Urzędników Państwowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 166), które utraciło moc z dniem 11 czerwca 2019 r., na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915, z późn. zm.).