Powołanie przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy sądowych w... - OpenLEX

Powołanie przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy sądowych w drugiej instancji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.62

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy sądowych w drugiej instancji

Na podstawie art. 152 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się przy Ministrze Sprawiedliwości Komisję dyscyplinarną do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy sądowych w drugiej instancji w składzie:
1)
Zbigniew Urbaszek - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - przewodniczący;
2)
Aleksandra Mojeścik - starszy referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Kielcach - zastępca przewodniczącego;
3)
Anna Baum - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - zastępca przewodniczącego;
4)
Krystyna Czajkowska - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - członek;
5)
Monika Krzemińska - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie - członek;
6)
Adam Dobosz - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Częstochowie - członek;
7)
Paweł Gonera - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - członek.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy sądowych w drugiej instancji (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 263 oraz z 2019 r. poz. 119), które utraciło moc z dniem 30 grudnia 2019 r., na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i 1820) w związku z art. 152 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.