Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy sądowych w drugiej instancji

Na podstawie art. 152 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się przy Ministrze Sprawiedliwości Komisję Dyscyplinarną do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy sądowych w drugiej instancji (odwoławczą) w składzie:
1) Jadwiga Małgorzata Kiercz - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - przewodniczący;
2) Jolanta Małgorzata Stępińska-Bobiarska - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Lubartowie - zastępca przewodniczącego;
3) Anna Ewa Baum - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - członek;
4) Anna Barbara Kasperska - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie - członek;
5) Anna Beata Karwowska - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - członek;
6) Magdalena Słaba - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie - członek.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy sądowych w drugiej instancji (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 5, z późn. zm.).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 34, poz. 304, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 131, poz. 1102, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959, Nr 230, poz. 1698 i Nr 64, poz. 433, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457 i Nr 228, poz. 1507, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156, Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459, z 2007 r. Nr 204, poz. 1482, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, Nr 178, poz. 1375 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 205, poz. 1364 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192.