Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw Informatyzacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw Informatyzacji, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanemu dalej "Ministrem".
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem projektów informatycznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego, związanych z dostosowywaniem systemów teleinformatycznych resortu spraw wewnętrznych i administracji do wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej;
2) dostarczanie Ministrowi oraz pozostałym członkom Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministerstwem", wiedzy eksperckiej i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie informatyzacji;
3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, zwanymi dalej "jednostkami resortu spraw wewnętrznych i administracji", w zakresie opracowywania strategicznych dokumentów i realizacji priorytetowych przedsięwzięć związanych z informatyzacją realizacji zadań Ministerstwa i jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji;
4) inicjowanie i kreowanie współpracy w obszarze rozwiązań informatycznych z instytucjami administracji państwowej;
5) reprezentowanie Ministra w pracach zespołów i rad powołanych przez inne organy w sprawach związanych z informatyzacją administracji publicznej i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
§  3.  Pełnomocnika powołuje i odwołuje w drodze decyzji Minister.
§  4. 
1.  W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik może wydawać wytyczne, występować z wnioskami oraz żądać udzielenia informacji i opinii od jednostek resoru spraw wewnętrznych i administracji.
2.  Jednostki resoru spraw wewnętrznych i administracji, w sprawach należących do ich właściwości, udzielają pomocy Pełnomocnikowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań oraz przygotowywania opinii w tym zakresie.
§  5.  Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania w zakresie systemów informatycznych.
§  6.  Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego Departament Teleinformatyki Ministerstwa.
§  7.  Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Teleinformatyki Ministerstwa.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).