Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.190

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 200/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Zdrowia

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Zdrowia, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Funkcje Pełnomocnika pełni Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.
3. Do zakresu obowiązków Pełnomocnika należy:
1) koordynowanie realizacji zadań w resorcie obrony narodowej związanych z ochroną zdrowia;
2) planowanie działalności w resorcie obrony narodowej związanej z ochroną zdrowia;
3) przygotowywanie projektów koncepcji i programów zdrowotnych w resorcie obrony narodowej;
4) dokonywanie czynności w sprawach dotyczących uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach medycznych przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej.
4. Pełnomocnik wykonuje zadania we współdziałaniu z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz, w celu realizacji swoich zadań, podejmuje współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz krajowymi podmiotami leczniczymi.
5. Obsługę merytoryczną i administracyjną Pełnomocnika zapewnia Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia.
6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.